Helsingin kaupunki

Esityslista

13/2011

1 (1)

Ympäristölautakunta

 

 

 

 

Yj/3

 

04.10.2011

 

 

 

 

 

 

3

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä

ympäristöjohtaja

Pekka Kansanen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 500

Helsinginkatu 24

(09) 310 1635

(09) 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki

Tilinro

 

Alv.nro

ymk@hel.fi

http://www.hel.fi/ymk

800012-62637

 

FI02012566