Helsingin kaupunki

Esityslista

13/2011

1 (1)

Ympäristölautakunta

 

 

 

 

Pj/1

 

04.10.2011

 

 

 

 

 

 

1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

ympäristöjohtaja

4.10.2011

 

 

 

 

 

Esittelijä

ympäristöjohtaja

Pekka Kansanen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 500

Helsinginkatu 24

+358 9 310 1635

+358 9 655 783

 

0201256-6

 

Helsinki

Tilinro

 

Alv.nro

ymk@hel.fi

http://www.hel.fi/ymk

800012-62637

 

FI02012566