Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
Ympäristökeskus ympäristön tila -sivuston etusivun kuva
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
23.10.2014
Ympäristökeskus >  Ympäristön tila >  Ympäristövaikutukset >  Liikenteen ympäristövaikutukset > 
 Liikenteen ympäristövaikutukset
Kuuntele

Liikennejärjestelmän ominaisuudet vaikuttavat yhdyskuntarakenteeseen, esimerkiksi asumisen, työn, palveluiden ja virkistyksen sijoittumiseen ja saavutettavuuteen. Liikenteen määrä, toimivuus, kulkutapajakauma ja tilankäyttö vaikuttavat olennaisesti kaupunkiympäristön terveellisyyteen, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen.

Moottoriajoneuvoliikenne on Helsingin suurimpia ympäristöhaittojen aiheuttajia. Liikenne kuluttaa energiaa ja synnyttää melua ja haitallisia päästöjä. Hengitysilman laatua heikentävät eniten liikenteen päästöt, koska pakokaasut purkautuvat ilmaan matalalta. Liikenteen hiilidioksidipäästöt ovat huomattava maailmanlaajuinen ongelma. Moottoriajoneuvoliikenne on häiritsevän ympäristömelun pääasiallinen lähde. Liikenteen kasvun myötä melu kantautuu entistä kauemmas teistä.

Arvioiden mukaan liikenne kasvaa seudulla voimakkaasti, erityisesti poikittaisessa suunnassa sekä Espoossa ja Vantaalla. Seutu tulee nykyistä riippuvaisemmaksi henkilöauton käytöstä, jos yhdyskuntarakenne hajautuu ja työmatkat pitenevät samalla kun erilaiset vapaa-ajan matkat lisääntyvät. Liikenteen kasvua ja haittoja voidaan ehkäistä ohjaamalla maankäyttöä joukkoliikenteeseen tukeutuen, kehittämällä raide- ja muuta joukkoliikennettä, parantamalla kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä sekä muilla liikennepolitiikan keinoilla.

Liikennehankkeiden ympäristövaikutusten arvioiminen pohjaa säädöksiin (esim. maankäyttö- ja rakennuslaki, maantielaki, YVA-laki, valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet). Isoihin, vaikutuksiltaan laaja-alaisiin liikennehankkeisiin sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). Tällaisia hankkeita ovat muun muassa moottoriteiden tai moottoriliikenneteiden rakentaminen sekä neli- tai useampikaistaisen, vähintään 10 kilometrin pituisen yhtäjaksoisen uuden tien rakentaminen. Suunnittelussa ja kaavoituksessa tulee olla selvillä myös muiden kuin YVA-hankkeiden ympäristövaikutuksista, ja vaikutukset tulee selvittää riittävällä tarkkuudella.

Liikennesuunnittelussa ja uutta asumista kaavoitettaessa liikenteen haittoja voidaan ehkäistä esimerkiksi toimintojen sijoittelulla ja riittävillä suojaetäisyyksillä. Melutason ohjearvojen ylittyminen tulee estää. Liikenteen ilmanlaadun haitta-alueille ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyjä etäisyysnormeja. Kaavoituksessa voidaan käyttää apuna YTV:n Liikenteen jäljet -esitteessä julkaisemia suositusetäisyyksiä.

 


20.04.2012
 Lisätietoja

Ympäristötarkastaja
Outi Väkevä
puh. (09) 310 31516
etunimi.sukunimi@hel.fi

Lue lisää liikenteen melusta

Tietoa erilaisista liikennemuodoista ja liikkumistavoista: www.kulku.info

 

 
   
Sivun ylläpito: Ympäristökeskus | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Ympäristökeskus