|   |
|   På svenska   |   Suomeksi   |   In English   |   По-русски   |
 
Sök på www.hel.fi:

 

Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
  Hel.fi-framsidan

Framsidan  » Info om oss  » Nyheter
 

Nyheter

Publiserat 18.5.2012

Utställningen Lekens förtrollning har stängt och vi bygger nästa utställning

Stängningen av Konstmuseet Mejlans p.g.a. fuktproblem har orsakat att utställningar har flyttats från Mejlans till utställningslokalerna i Tennispalatset. Detta har i sin tur orsakat ändringar i utställningstidtabellerna och Lekens förtrollning måste stängas tidigare. Vi beklagar situationen.
Utställningen Georgia O’Keeffe öppnar i Tennispalatset 8 juni 2012.

 

************************************************************************************

Publiserat 10.1.2012

HELSINGFORS STAD MOTTAR KONCEPT- OCH UTVECKLINGSSTUDIEN
FÖR ETT MÖJLIGT GUGGENHEIMMUSEUM I HELSINGFORS

Rapporten föreslår plats, syfte, finansiering och ledning för ett museum, och rekommenderar att man går vidare med en arkitekttävling


Ett nytt Guggenheimmuseum i Helsingfors skulle utgöra ett väsentligt bidrag till Finlands kulturlandskap. Detta fastlår den koncept- och utvecklingsstudie som representanter för stiftelsen Solomon R. Guggenheim officiellt överlämnade till stadsdirektören Jussi Pajunen tisdag morgon den 10 januari. Studien beställdes av Helsingfors stad för ett år sedan i avsikt att undersöka möjligheten att grunda ett nytt Guggenheimmuseum i Helsingfors.


Inga beslut har tagits gällande förslaget som offentliggörs i studien. Helsingfors stadsstyrelse och stadsfullmäktige kommer att granska studiens rekommendationer de närmaste veckorna i en offentlig process som pågår åtminstone till februari 2012. Därefter beslutar Helsingfors stad om man ska gå vidare till nästa fas i projektet. Vid denna tidpunkt kommer också styrelsen för Guggenheimstiftelsen, i samråd med representanter för Guggenheimmuseet i Bilbao, att formellt besluta om man ska godkänna en fortsättning av projektet.


Rapporten från arbetsgruppen som färdigställde Guggenheimstudien föreslår att ett museum ska byggas på en av staden ägd tomt längs Södra hamnens sjösida, där Kanalterminalen för närvarande står. Museets totalyta skulle vara ungefär 12 000 kvadratmeter, varav 3 920 kvadratmeter avsedda för utställningsgallerier.


De beräknade byggkostnaderna för byggnaden och utformningen av byggnaden skulle hamna på ungefär 140 miljoner euro. Den beräknad genomsnittliga besöksfrekvensen för museet är 500 000–550 000 besökare per år, varav ungefär 300 000 är besökare som är bosatta i Finland. Helsingfors räknar med att projektet finansieras genom en kombination av offentliga, privata och kommersiella medel.


Studien finner att det nya museets internationella utställningar och program sannolikt inte kommer att överlappa med motsvarande i befintliga institutioner i Helsingfors. Dessutom skulle det nya museet ge staden ett landmärke som symboliserar Helsingfors strävan att vara en kulturhuvudstad. Enligt studien skulle museet kraftfullt bidra till den finska konstgemenskapen genom att fungera som ett konstnärligt centrum som samarbetar med och samlar Helsingfors andra institutioner, och som drar större global uppmärksamhet till Helsingfors kulturutbud.


Den nya institutionen skulle hjälpa till att placera finsk konst, design och arkitektur inom den bredare traditionen av modern konst, samtidigt som det skulle visa upp konstverk från hela världen för den finländska publiken. Ett Guggenheimmuseum i Helsingfors skulle ha en starkare betoning på arkitektur och formgivning än de övriga medlemmarna i Guggenheimnätverket. Som den nyaste medlemmen, skulle Helsingfors dessutom kunna spela en unik roll genom att prova nya grepp och nya teknologier. Tack vare Finlands enastående avancerade teknologiska nätverk och bildade befolkning skulle sådana nya ansatser i slutändan kunna vara till nytta för de andra medlemmarna av det globala nätverket (och museer världen runt).


Även om Guggenheims verksamhetsidé har som utgångspunkt att främja alla ”manifestationer av visuell kultur”, har arkitektur och särskilt formgivning sällan lyfts fram på Guggenheims program och utställningar. Guggenheim har historiska kopplingar till banbrytande skulptur- och målerikonst. I Helsingfors skulle Guggenheim kunna erbjuda nya publiker denna tradition och dessutom möjligheter att bekanta sig med de nyaste internationella trenderna inom samtidskonst. Helsingfors skulle i sin tur öppna för Guggenheim dörrarna till ämnen, praxis och artister som inte ännu är världskända. Samtidigt skulle Guggenheim medverka till att göra Helsingfors till en del av det globala konstsamfundet.


Dessutom skulle museet sannolikt öka kulturturismen och därigenom ha potential att öka antalet besökare till andra konstinstitutioner i Helsingfors.


Studien rekommenderar att ett Guggenheimmuseum i Helsingfors främst ska vara en icke-samlande institution. Det skulle integrera en del konventionella element hos ett konstmuseum, samtidigt som det skulle tänja på gränserna för processer, presentationen och publikens engagemang. Museet skulle potentiellt visa två till tre större och tre till fem mindre utställningar årligen, kompletterat med kortvariga, icke-traditionella program och ett innovativt utbildningsprogram.


Studien rekommenderar också att ett nytt museum tillägnar sig några av de funktioner som för närvarande verkställs av Helsingfors konstmuseum. Helsingfors konstmuseums samlingar och offentliga konstfunktioner skulle fortsätta och utvecklas ytterligare under beskydd av en avdelning inom Helsingfors stad som ägnas detta syfte. Helsingfors konstmuseums nuvarande utställnings- och utbildningsfunktioner skulle utvecklas som en del av missionen för och verksamheterna i det föreslagna Guggenheimmuseet i Helsingfors.


Om alla parter godkänner studiens rekommendationer och beslutar sig för att gå vidare, skulle en internationell tävling anordnas för att välja en arkitekt för det nya museet.


”Helsingfors har nu en fantastisk möjlighet som vi alla borde välkomna,” säger Helsingfors stadsdirektör Jussi Pajunen. ”Som studien visar skulle ett Guggenheim museum i Helsingfors ha en väsentlig plats i Finlands kulturlandskap.”


”Ett Guggenheimmuseum i Helsingfors skulle gagna alla finländska museum och hela det finländska konstfältet. Det skulle stärka Helsingfors position som en nordisk kulturhuvudstad och föra med sig fler kulturturister till Helsingfors från Finland, Skandinavien, Ryssland, Baltikum och andra delar av världen. Studiens beräkningar visar klart att en investering i det föreslagna Guggenheimmuseet också skulle vara lönsam ur ekonomisk synvinkel. De långsiktiga effekterna blir till nytta för både Helsingfors stad och Finland.”


”Jag skulle speciellt vilja tacka Solomon R. Guggenheim-stiftelsen, medlemmarna i gruppen som utförde studien och alla andra som deltagit i diskussioner och tankesmedjor och bidragit till studien med sin expertis och sina idéer,” säger Pajunen.


”Ett Guggenheimmuseum i Helsingfors, förverkligat enligt rekommendationerna som presenteras i studien, skulle komplettera och bygga vidare på den anda av innovation, experimentering, företagande och socialt medvetande som har hjälpt Finland att bli ett framgångsrikt och avancerat samhälle. Det nya museets roll som ett utrymme för lärande, utbildning, konstnärlig produktion och socialt utbyte utgör grunden för dess existens. Som medlem i ett internationellt nätverk skulle ett Guggenheimmuseum öppna unika möjligheter att tillägna sig nya kulturella impulser och att utveckla och dela med sig av det finländska skolsystemets samt de finländska offentliga och privata sektorernas globalt erkända vinningar och verksamhetsformer,” säger Tuula Haatainen, biträdande stadsdirektör för bildnings- och personalväsendet.

”Lösningarna som skissas upp i studien tyder på att staden skulle anslå ännu större resurser för att befrämja finländsk konst. Jag tycker att det är en fantastisk idé att låta förvaltningen av utställningarna vid Helsingfors konstmuseum flytta till och utvecklas som en del av ett Guggenheimmuseum i Helsingfors. Trots allt skulle ändå hanteringen av samlingarna vid Helsingfors konstmuseum, nya förvärv och utställningen av dem även i fortsättningen lyda under staden och vidareutvecklas av denna. Genom att ge konstnärer, formgivare och arkitekter tillgång till viktiga internationella nätverk skulle ett Guggenheimmuseum i Helsingfors ge dem global exponering och oöverträffade möjligheter åt aktörer inom visuell kultur i Finland, Norden och Baltikum,” säger Haatainen.


”Vi riktar vår tacksamhet till Finlands folk och dess offentliga företrädare för deras intresse för Guggenheim och dess globala nätverk. Vi är mycket glada att idag få överlämna vår koncept- och utvecklingsstudie till Helsingfors stad,” säger Richard Armstrong, direktör för Guggenheimmuseet och -stiftelsen. ”Vi tog oss an detta arbete i övertygelsen att den information och den insikt det skulle ge kunde vara av stort värde för både Helsingfors och Guggenheim. Vi är övertygade om att denna rapport rättfärdigar de höga förväntningarna i vårt åtagande.”


”Höjdpunkter under vårt år, som innefattade undersökningar på plats, utveckling av idéer och djupgående konversationer med ett stort antal partner, var alla givande samtal med finländska konstnärer, vanliga människor och kulturledare,” säger Ari Wiseman, biträdande direktör för Solomon R. Guggenheim-stiftelsen. "En av belöningarna av denna studie blir den fortsatta närmare relationen mellan Guggenheims personal och Helsingfors kulturgemenskap."


”Vi vet att Helsingfors folkvalda ledamöter och medborgare kommer att noggrant och med eftertanke granska studien under de närmaste veckorna medan de kommer närmare ett beslut om huruvida man ska fortsätta till nästa steg,” säger Juan Ignacio Vidarte, biträdande direktör och chef för Globala strategier i Solomon R. Guggenheim-stiftelsen. ”Vår tilltro till omfattningen och transparensen av den offentliga processen i Finland var i själva verket en av huvudfaktorerna som motiverade studiens rekommendationer. Vi ser fram emot diskussionen.”


Helsingfors stad var värd för ett i Finlandiahuset ordnat seminarium med avsikten att presentera studiens resultat inför inbjudna ledamöter i Helsingfors stadsstyrelse och andra folkvalda ledamöter, representanter för stadsförvaltningen, nyckelpersoner inom musei- och kulturfältet i Finland och representanter för massmedierna. Studien presenterades av Ari Wiseman, biträdande direktör för Guggenheimstiftelsen, och Juan Ignacio Vidarte, biträdande direktör för och chef för Globala strategier vid Guggenheimstiftelsen; stadsdirektör Jussi Pajunen, biträdande stadsdirektör Tuula Haatainen, och Janne Gallen-Kallela-Sirén, konstmuseichef för Helsingfors konstmuseum. Seminariet leddes av Pekka Timonen, verkställande direktör för World Design Capital Helsinki.

Hela studien och mer information om projektet samt bilder finns tillgängliga på www.hel.fi/guggenheim-study.

************************************************************************************

Publiserat 26.5.2011

Mellanrapport om utredningsarbetet för museet Guggenheim Helsingfors

Utredningsarbetet för museet Guggenheim Helsingfors har kommit bra i gång. Det här är den första mellanrapporten sedan projektet offentliggjordes i januari 2011. Rapporten innehåller information om vad utredningen omfattar och om vilka som deltar i arbetet med den.
Vad utredningen omfattar

"Utredningen ger tillfälle att ställa mycket öppna frågor om hurdant ett 21 århundradets museum kunde vara, när planeringen inleds med rent bord”, säger Guggenheim-stiftelsens biträdande direktör Ari Wiseman. Han säger att utredningsarbetsgruppen undersöker hur ett museum, som utvecklats så fördomsfritt som möjligt, på ett nytt sätt kunde leva upp till konstnärernas och publikens förväntningar, och hur Helsingfors, Finlands och Nordeuropas särskilda styrkor kunde förenas med Guggenheim-museinätets starka sidor för att skapa och tillföra kulturen något nytt.

Guggenheim har visserligen gjort utredningar också tidigare men det här projektet skiljer sig från dem på tre sätt. För det första utgår det här projektet från frågor som rör mission, vision och program, snarare än arkitektonisk identitet. För det andra studeras de här frågorna ur Helsingfors unika perspektiv. För det tredje representerar projektet ett globalt tillfälle, som existerar uttryckligen i det här ögonblicket på det 21 århundradet. Guggenheim har i sin kuratorsverksamhet allt mer gått över till ett branschövergripande angreppssätt som överskrider nationella gränser och ger betydande banbrytande möjligheter såväl när det gäller museets utställningar och evenemang, publikdeltagande, dess fysiska läge som tekniska stöd.

Under de tre gångna månaderna har utredningsarbetet handlat om projektets referensram. Härnäst ska arbetsgruppen titta närmare på möjligheterna för museets kommande konst- och utställningsprogram. Därefter studeras marknadsundersökningar och ekonomiska prognoser, frågor kring administration samt byggnadskrav. I det sista skedet, som planeras att vara slutfört före årets slut, utarbetas rekommendationerna.

Vem deltar i utredningsarbetet?

I det inledande skedet av utredningsarbetet har arbetsgrupperna i Helsingfors och New York träffat experter inom programarbete, kuratorsverksamhet, museipedagogik, juridik, finansiering, företagsverksamhet och marknadsföring. Arbetsgrupperna står i diskussionskontakt med ledande konstnärer, museidirektörer och -kuratorer, forskare, myndigheter, representanter för affärslivet, gallerister och konstsamlare i Finland och utomlands. ”Vi vill föra samman så divergerande åsikter och synvinklar som möjligt, som speglar både den lokala kulturens särdrag som museernas framtid”, säger Wiseman.

Under utredningsarbetets gång har arbetsgruppen fört diskussioner med chefer för flera finländska och nordiska konstinstitutioner. De är Kabelfabriken, Designmuseet, Finlandiahuset, Statens konstmuseum, Kulturfabriken Korjaamo, Finlands arkitekturmuseum, Konsthallen, Esbo moderna konstmuseum, Tammerfors konstmuseum och Sara Hildéns konstmuseum, Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst i Oslo, Louisiana Museum of Modern Art i Humlebæk samt Moderna Museet i Stockholm. Under de kommande månaderna ordnas fler möten mellan de här och även andra aktörer.

Guggenheimstiftelsens arbetsgrupp består av biträdande direktör Juan Ignacio Vidarte som ansvarar för stiftelsens globala strategier, stiftelsens biträdande direktör Ari Wiseman, kurator Hannah Byers, projektchef Christina Karahalios och biträdande direktör, intendent Nancy Spector. I utredningsarbetet i Finland deltar Helsingfors konstmuseums chef Janne Gallen-Kallela-Sirén samt anställda vid museet.
Man har också bett LaPlaca Cohen, som är ett företag för strategisk marknadsföring, reklam och formgivning i New York, att delta i utredningsarbetet. Företaget arrangerade ett endagsseminarium i mars med en serie presentationer och diskussioner om de centrala utvecklingsutsikterna i museivärlden. Teman som togs upp där var bland annat hur ett 21 århundradets museum ser ut, vilka möjligheter och utmaningar som kunde finnas i det nya museets verksamhet i Helsingfors och hur man ska definiera det nya museets roll nationellt, regionalt och globalt samt inom Guggenheimstiftelsens nätverk.

I seminariet deltog namnkunniga konstnärer, formgivare, kuratorer, tekniska forskare, marknadsföringsproffs och arkitekturexperter från Finland, Nordeuropa och Nordamerika.

Utredningen väntas bli klar före utgången av 2011. Under året rapporteras arbetet också på adressen guggenheim.org samt på Facebook och Twitter. Uppdateringar hittas också på Helsingfors konstmuseums och Helsingfors stads webbplatser.

**********************************************************************

Publiserad 18.1.2011

Helsingfors stad ger Solomon R. Guggenheim stiftelsen i uppdrag att utreda möjligheten att bygga ett Guggenheimmuseum i Finland

Solomon R. Guggenheim stiftelsens världsomfattande sakkunskap anlitas för att utreda hur Finland kunde förstärka sin ställning på den internationella kulturarenan

HELSINGFORS den 18 januari 2011. Helsingfors stad har gett i uppdrag åt Solomon R. Guggenheim stiftelsen att utföra en koncept- och utvecklingsutredning över förutsättningarna att bygga ett  Guggenheimmuseum i Finland. Initiativet tillkännagavs av stadsdirektör, överborgmästare Jussi Pajunen och biträdande stadsdirektör Tuula Haatainen på en presskonferens vid Helsingfors stadshus i dag.

Solomon R. Guggenheim stiftelsen och museet representerades på presskonferensen av Richard Armstrong, direktör för Solomon R. Guggenheim stiftelsen samt chef för Guggenheimmuseet i New York.

Utredningen förväntas bli klar före utgången av året 2011. Den ska bland annat kartlägga ett eventuellt nytt innovativt och mångdisciplinärt konstmuseums upggifter och strukturer. Utredningen skall också behandla museets tänkbara utställningsprogram och museipedagogiska målsättningar, samt dess förhållande till existerande bildkonstinstitutioner i Helsingfors. Utredningen kommer att granska det eventuella nya museets ekonomiska verkningar samt Solomon R. Guggenheim stiftelsens roll i projektet. Utgångspunkten för arbetet är en djupgående analys av verksamhetsidén och innehållet, där målet är att gestalta hur ett museum på 2000-talet kunde se ut.

Överborgmästare Jussi Pajunen:”Helsingfors som nationell huvudstad och centrum för Finlands bildkonst bär ett särskilt ansvar för att främja och utveckla landets kulturella infrastruktur. Det råder stor enighet om att kulturinstitutioner kan bidra till ett lands ekonomiska tillväxt under förutsättning att projekten skapas inom ramen för en genomtänkt helhetsplan. En sådan plan existerar och genom Solomon R. Guggenheim stiftelsens medverkan har vi fått en idealisk och genuint global samarbetspartner för att utreda hur vi kan omsätta våra målsättningar till verklighet. Samarbetet kan hjälpa Helsingfors och Finland att klara sig i en sammanlänkad värld som präglas av en allt hårdare konkurrens.”

Direktör Richard Armstrong: ”Finländare gillar inte att framhäva sig. Tillåt mig då att föra fram att Finland utan tvekan har förutsättningar att spela en större roll på den internationella kulturarenan. Finlands identitet har alltid i hög grad definierats av utbildning, arkitektur och design. Kulturens livskraft och prestationer har gjort ett internationellt intryck. Men såväl beslutsfattare som kulturkännare och konstnärer i Finland är övertygade om att det är möjligt att uppnå mycket mer – och vi inom Solomon R. Guggenheim stiftelsen instämmer helhjärtat. För oss är utredningen ett spännande tillfälle att fortsätta kartlägga möjligheterna för en global dialog. Vi ställer den kunskap och erfarenhet som vårt nätverk ackumulerat till ert förfogande, och ser fram emot att arbeta tillsammans med uppskattade kolleger inom museibranschen såsom Janne Gallen-Kallela-Sirén, Helsingfors företrädare i projektet.”

Finländsk arkitektur, design och musik är internationellt kända och Finlands bildkonstfält är mycket aktivt. I huvudstadsregionen finns ett sjuttiotal konstgallerier och ett betydande museiutbud, som omfattar bl.a. Helsingfors konstmuseum och Statens konstmuseum (Konstmuseet Ateneum, Museet för nutidskonst Kiasma och Konstmuseet Sinebrychoff) samt Esbo moderna konstmuseum EMMA.

Helsingfors håller även på att genomföra den hittills största omvandlingen av stadsstrukturen. Strandområden på ungefär 250 hektar i innerstaden håller på att byggas om till bostads- och affärskvarter i och med att godshamnsfunktionerna kunnat koncentreras till en ny hamn i öster. En del av de nya områdena kommer att användas till helheter för vilka Finland erhållit internationell erkänsla, däribland konst, utbildning och vetenskap.

Biträdande stadsdirektör Tuula Haatainen: ” Solomon R. Guggenheim stiftelsen, vars kulturella nätverk omfattar Förenta staterna, Europa och Mellanöstern, har en enastående erfarenhet inom kulturledning och kuratorisk sakkännedom. Stiftelsen är unikt kvalificerad att förstå Finlands möjligheter inom det internationella bildkonstsamfundet och att hjälpa med att skapa en uppfattning om den allt större roll som vår tids konst kan spela i framtiden, något som kan öppna oförutsedda möjligheter för visuell kreativitet och inlärning såväl lokalt som internationellt.”

Chefen för Helsingfors konstmuseum, Janne Gallen-Kallela-Sirén, kommer att företräda Helsingfors stad under utredningsarbetet. ”Vi står inför det visuella århundradet. Visuell kommunikation och multimedia  är det som kännetecknar dagens avancerade samhällen”, konstaterade han. ”Integreringen av bildkonst i samhällslivet är därmed fundamentalt och behöver förstås bättre av såväl beslutsfattare som museer.  Den här utredningen kommer att förse Finland med den bästa möjliga färdkartan för att uppnå detta mål. Utredningen  medverkar även till att skapa en miljö som gynnar våra finländska konstnärer.”

Inledningen av koncept- och utvecklingsutredningen innebär det första steget i en flerfasig process. Övergången till en ny fas förutsätter alltid parternas samtycke. Om utredningens resultat skulle utmynna i en preliminär rekommendation att bygga ett nytt Guggenheimmuseum i Finland krävs det ett godkännande av Helsingfors stadsfullmäktige och Solomon R. Guggenheim stiftelsens styrelse för att gå vidare. Enligt gällande avtal skall även Guggenheimmuseet i Bilbao godkänna en överenskommelse om ett eventuellt nytt museum som skulle drivas eller förvaltas av Solomon R. Guggenheim stiftelsen.

Utredningsgruppen kommer att ledas av Juan Ignacio Vidarte, Solomon R. Guggenheim stiftelsens biträdande direktör och chef för globala strategier och Ari Wiseman, biträdande direktör för stiftelsen. Vidarte är också chef för Guggenheimmuseet i Bilbao och har varit starkt engagerad i museets utvecklingsarbete. Hans erfarenhet medför värdefull kunskap till projektet.

Stiftelserna  Suomen kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden i Finland bidrar med betydande stöd för utredningen.

Professor Pirjo Ståhle, styrelseordförande för stiftelsen Suomen kulttuurirahasto konstaterade att ”stiftelsen förbundit sig till att understöda konst, vetenskap och olika kultursektorer i Finland. Utredningen som nu inleds ger stiftelsen en unik chans att stöda utvecklingen av finländsk bildkonst och bildkonstinstitutioner ur både nationell och internationell synvinkel. Utredningen som genomförs av internationella experter kommer att producera värdefull information om hur Finlands konstmuseihelhet kunde utvecklas och hur institutionella innovationer kunde stärka bildkonstfältets livskraft i framtiden.”

Svenska kulturfondens chef Berndt Arell kommenterade att ”kulturfondens grundläggande uppgift ligger i att stärka värdet och kvaliteten av att leva i ett tvåspråkigt land. Utredningens mål framhäver betydelsen av den mångsidiga dialog som förs angående den visuella kulturen i Finland. Därför stöder vi starkt den här utredningen, som kommer att genomföras under Solomon R. Guggenheim stiftelsens ledning. Vi erbjuds nu ett unikt och spännande tillfälle att undersöka, hur det nya århundradets museum kunde se ut. Alla kan dra nytta av projektet, speciellt den finländska bildkonsten.”

Både professor Ståhle och direktör Arell kommer att medverka i styrgruppen som tillsätts för att följa med utredningens framskridande.

Beslutet att genomföra utredningen gjordes på basen av en flera månader lång förhandlingsprocess. Utredningsavtalet mellan Helsingfors stad och Solomon R. Guggenheim stiftelsen godkändes av Helsingfors stadsstyrelse måndagen den 17 januari. Arbetet inleds omedelbart.


Solomon R. Guggenheim stiftelsen

Solomon R. Guggenheim stiftelsen grundades år 1937. Målsättningen är att främja förståelsen och uppskattningen av konst genom utställningar, utbildningsprogram, forskningsinitiativ och publikationer. Verksamheten är fokuserad huvudsakligen på modern konst och nutidskonst. Stiftelsen äger Guggenheimmuseet på 5:e avenyn i New York och Peggy Guggenheim-samlingen vid Grand Canal i Venedig, samt ansvarar för deras verksamhet. Stiftelsen förser Guggenheimmuseet i Bilbao med innehålls- och förvaltningstjänster. Deutsche Guggenheim i Berlin är resultatet av ett samarbete som inleddes mellan stiftelsen och Deutsche Bank 1997. År 2013 öppnas Guggenheim Abu Dhabi i Förenade Arabamiraten. Museet för nutids- och modern konst har ritats av arkitekten Frank Gehry och är över 40 000 kvadratmeter stort. Museet är beläget på ön Sadiyyat i huvudstaden Abu Dhabi. Mer information:  www.guggenheim.org

 

Årsberättelser

(på finska)