Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
19.09.2014
Helsinkirekry >  Ämbetsverk och affärsverk > 
 Ämbetsverk och affärsverk
Lyssna

Stadens ämbetsverk och affärsverk

Bostadsproduktionsbyrån
Uppför och grundrenoverar högklassiga hem med förmånliga livscykelkostnader i enlighet med stadens bostadsprogram och kundernas målsättningar.
www.att.hel.fi
Växelnummer 310 1672.

Förvaltningscentralen
Stadens allmänna planerings-, berednings- och verkställighetsorgan.
www.hel.fi/hallintokeskus
Växelnummer 310 1641.

Upphandlingscentralen
Betjänar stadens ämbetsverk och affärsverk genom att erbjuda effektiva, ekonomiska och säkra konkurrensutsättnings- och produktionstjänster som ingår i verksamhetsområdet.
www.hel.fi/hank
Växelnummer 310 1631.

Helsingfors Energi
Expert på samproduktion av el och värme samt fjärrvärmeverksamhet och en av världens ledande stadsexperter i fråga om energiöverföring.
www.helen.fi
Växelnummer 6171.

Helsingfors Hamn
Finlands huvudhamn, vars styrkor är den regelbundna och täta fartygstrafiken i kombination med effektiv stuveriverksamhet. Helsingfors är en livlig passagerarhamn, som har mångsidiga förbindelser till Tallinn, Stockholm, Travemünde och Rostock.
www.portofhelsinki.fi
Växelnummer 310 1621.

Personalcentralen
Främjar tillgången på personal och personalens interna rörlighet, koordinerar sysselsättningsfrågor och ansvarar för stadens personalpolitik och den arbetsrelaterade invandringen.
www.hel.fi/heke
Växelnummer 310 1611.

Stadsbiblioteket
Finlands största bibliotek, som har prisbelönats i talrika finländska och internationella jämförelser. Stadsbiblioteket fungerar också som centralbibliotek för de allmänna biblioteken.
www.lib.hel.fi
Växelnummer 310 8511.

Stadsmuseet
Dokumenterar och värnar om det andliga och materiella arvet samt den bebyggda kulturmiljön i Helsingfors. Sköter omfattande samlingar, upprätthåller tio museer och ger upplysningar om Helsingfors historia.
www.helsinginkaupunginmuseo.fi
Växelnummer 310 1041.

Stadsorkestern
Nordens mest långlivade symfoniorkester, som årligen konserterar för ungefär 100 000 åhörare också på internationella arenor.
www.hel.fi/filharmonia
Växelnummer 40 241.

Stadsplaneringskontoret
Ansvarar för stadsbilden och har hand om den strukturella utvecklingen av Helsingfors. Planlägger markområden och planerar trafikleder.
www.hel.fi/ksv
Växelnummer 310 1673.

Fastighetskontoret
Hyr ut, säljer och utvecklar markområden och byggnader som ägs av staden. Förmedlar servicelokaler, torgplatser, hyresbostäder och lån i anslutning till boende. Utarbetar stadens kartor och producerar tjänster inom geoteknik.
www.hel.fi/kv
Växelnummer 310 1671.

Högholmens djurpark
I djurparken, som grundades år 1889, kan man bekanta sig med flera hundra djur- och växtarter, från tundran till tropiska regnskogar och öknar.
www.hel2.fi/zoo
Växelnummer 310 1615.

Kulturcentralen
Uppgiften är att skapa en gynnsam atmosfär och förutsättningar för att uppleva mångsidig konst och kultur. Som främjare av ett levande kultur- och konstliv upprätthåller centralen bl.a. Annegårdens konstcentrum, Internationella kulturcentret Caisa och Savoyteatern.
www.hel.fi/kulttuuri
Växelnummer 310 1060.

Trafikverket
HST ansvarar för stadens interna kollektivtrafik, planerar trafiken, producerar spårvägs- och metrotrafikservicen, konkurrensutsätter och beställer busstrafikservicen samt har hand om underhållet av spårnätet, hållplatserna och depåerna.
www.hel.fi/HKL
Växelnummer 310 1071.

Idrottsverket
Möjliggör en förbättring av Helsingforsbornas livskvalitet och funktionsförmåga med hjälp av motion. Sköter om motionsställena, såsom sim- och ishallarna, skridskobanorna, motionssalarna och campingplatserna.
www.hel.fi/liikunta
Växelnummer 310 8771.

MetropoliLab
Huvudstadsregionens gemensamma laboratorium, som har hand om analyserna av vatten, livsmedel, luft, byggmaterial och förorenad mark.
www.metropolilab.fi
Växelnummer 3103 1601.

Ungdomscentralen
Erbjuder kultur- och fritidsverksamhet, främjar ungdomars möjlighet till delaktighet i samhället, stöder ungdomarnas på deras väg ut i arbetslivet och påverkar beslutsfattandet som gäller de ungas levnadsvillkor.
www.nuoriso.hel.fi
Växelnummer 310 8900.

Oiva Akatemia
Utbildar Helsingfors stads personal och utvecklar verksamheten enligt stadens strategier.
www.hel.fi/oiva
Växelnummer 310 43557.

Utbildningsverket
Producerar tjänster för skolelever och studerande. Verksamheten täcker grundskolor, gymnasier, vuxengymnasier, yrkesläroanstalter, läroavtalsutbildning och ungdomsverkstäder.
www.edu.hel.fi
Växelnummer 310 8600.

Palmia
Helsingfors stads servicecentral Palmia är ett affärsverk som producerar catering-, fastighets-, städnings- och säkerhetsservice.
www.palmia.fi
Växelnummer 310 2700.

Räddningsverket
Ett regionräddningsverk som har hand om räddningsverksamheten i Helsingfors. Upprätthåller släcknings-, räddnings och akutvårdsberedskapen, riskhanteringen och den tekniska aktionsberedskapen.
www.hel2.fi/pel
Växelnummer 310 1651.

Byggnadstillsynsverket
Stöder en god byggkultur genom att ansvara för anvisningar, övervakning och tillstånd i anknytning till byggarbeten.
www.rakvv.hel.fi
Växelnummer 310 2611.

Byggnadskontoret
Värd för Helsingfors allmänna områden. Planerar och arrangerar skötseln, byggandet och underhållet av gator, parker och grönområden. Till uppgifterna hör också att planera och låta bygga stadens lokaliteter samt att ansvara för parkeringsövervakningen.
www.hel.fi/hkr
Växelnummer 310 1661.

Byggtjänsten
Bygger och sköter Helsingfors gator, parker och kommunalteknik, renoverar byggnader, producerar logistiktjänster och erbjuder experttjänster inom grundundersökning och den tekniska branschen.
www.hel.fi/rakpa

Social- och hälsovårdsverket
Socialverket och hälsovårdsverket har sammanslagits till ett ämbetsverk och för den finskspråkiga barndagvården har man grundat ett eget ämbetsverk. De nya ämbetsverken, social- och hälsovårdsverket och ämbetsverket för småbarnsfostran inledde sin verksamhet den 1 januari 2013. De två nya ämbetsverken leds av social- och hälsovårdsnämnden och nämnden för småbarnsfostran. Vid social- och hälsovårdsverket arbetar ungefär 15 000 medarbetare och inom tjänsterna för barndagvård vid ämbetsverket för småbarnsfostran arbetar ungefär 5 000 medarbetare.
www.hel.fi/sote
Växelnummer (09) 310 5015

Svenska arbetarinstitutet
Svenska arbetarinstitutet är Finlands största svenskspråkiga medborgarinstitut och erbjuder allmänbildande utbildning och hobbymöjligheter.
www.hel2.fi/arbis
Växelnummer 310 1031.

Konstmuseet
Konstmuseet har utställningslokaler i Tennispalatset och i museibyggnaden i Mejlans. Fungerar som regionkonstmuseum för Nylands län, upprätthåller Glogalleriet och sköter och utökar Helsingfors stads konstsamling.
www.taidemuseo.fi
Växelnummer 310 1051.

Ekonomi- och planeringscentralen
Ansvarar för stadens ekonomiplanering och ekonomiförvaltning, näringslivspolitiken, områdesbyggandet, beredningen av bostads- och markanvändningsprogrammet, den interna tillsynen, riktlinjerna för stadens informationsteknik, utvecklingen av förvaltningen och koncernstyrningen.
www.hel.fi/taske
Växelnummer 310 2505.

Ekonomiförvaltningstjänsten
Producerar ekonomi- och löneförvaltningstjänster för Helsingfors stadskoncern. Ansvarar för utvecklingen och underhållet av de stadsgemensamma informationssystemen för ekonomi- och löneförvaltning.
www.hel.fi/talpa
Växelnummer 310 2500.

Revisionskontoret
Lyder under revisionsnämnden och sköter om granskningen av stadskoncernens förvaltning och ekonomi.
www.hel.fi/tav
Växelnummer 310 1613.

Faktacentralen
Expert på statistik, forskning och arkivverksamhet. Tar fram, undersöker, förmedlar och förvarar information om Helsingfors och dess delområden under olika tider.
www.hel2.fi/tietokeskus
Växelnummer 310 1612.

Partitorget
Erbjuder lokaliteter huvudsakligen för sådana partiaffärer inom livsmedelsbranschen som betjänar restaurangerna och butikerna i huvudstadsregionen. På partitorget finns bl.a. grönsaks-, frukt-, fisk- och köttpartier.
www.heltu.fi
Växelnummer 310 1633.

Företagshälsovårdscentralen
Ansvarar för produktionen av tjänster i anknytning till arbetshälsa för arbetstagarna inom Helsingfors stad.
www.hel.fi/tyke
Växelnummer 310 5014.

Finska arbetarinstitutet
Erbjuder allmänbildande utbildning och hobbymöjligheter.
www.hel.fi/tyovaenopisto
Växelnummer 310 8811.

Miljöcentralen
Har hand om livsmedelssäkerheten, miljöskyddet, kvaliteten på inomhusluften, de veterinärmedicinska tjänsterna, uppföljningen av kvaliteten på bad- och havsvattnet, miljöfostran och bekämpningen av klimatförändringen i Helsingfors.
www.hel.fi/ymk
Växelnummer 310 1635.

Ämbetsverket för småbarnsfostran
Ämbetsverket för småbarnsfostran sköter uppgifterna inom småbarnsfostran för barn i Helsingfors. Verket tillhandahåller:
-  dagvårdstjänster
-  förskoleundervisning
-  öppen verksamhet för familjer i lekparker och i familjehus
-  eftermiddagsverksamhet för skolbarn i lekparker.

www.hel.fi/vaka
Växelnummer (09) 310 1711


29.01.2013
 
   
| Om webbplatsen | | Underhåll: Helsinkirekry | Respons ang. sidan | | Sidans topp |

Helsingfors staden - Helsinkirekry