Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |  
 
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
20.12.2014
Rakennusvalvontavirasto >  Rakentaminen ja luvat >  Muutoksenhaku lupapäätökestä > 
 Muutoksenhaku lupapäätöksestä
Kuuntele
Luvan lainvoimaisuus

Ennen kuin myönnetyn luvan mukainen rakentaminen tai muun toimenpiteen suorittaminen voidaan aloittaa, luvan on oltava lainvoimainen. Lainvoimaisuudella tarkoitetaan sitä, että muutoksenhakuaika on kulunut umpeen eikä muutosta ole haettu. Tai jos muutosta on haettu, niin se on joko jätetty tutkimatta tai hylätty, eikä tästä päätöksestä ole määräajassa valitettu. Lupaviranomainen voi kuitenkin hakemuksesta myöntää oikeuden aloittaa työt asetettavan vakuuden nojalla, vaikka lupa ei ole vielä lainvoimainen.

Tehdyistä lupapäätöksistä laaditaan kerran viikossa luettelot, ja nämä luettelot pannaan rakennusvalvontaviraston ilmoitustaululle (julkipano). Rakennusvalvontaviraston ilmoitustaulu sijaitsee rakennusvalvontaviraston toimitalon 1. kerroksen aulassa, osoite Siltasaarenkatu 13. Luettelot eli julkipanolistat julkaistaan myös näillä internetsivuilla. Julkipanolistat ovat luettavissa kunkin viikon perjantaina, jos pyhäpäivistä ei muuta johdu. Viimeinen muutoksenhakupäivä käy ilmi julkipanolistasta ja lupapäätöksestä annetusta päätösluettelonotteesta.

Rakennusvalvontaviraston viranhaltijan tekemän lupapäätöksen lainvoimaisuutta voi tiedustella puhelimitse rakennusvalvontaviraston lupasihteereiltä tai viraston kirjaamosta sen jälkeen, kun viimeinen muutoksenhakupäivä on kulunut umpeen.

Rakennuslautakunnan tekemän päätöksen lainvoimaisuutta voi valitusajan umpeen kulumisen jälkeen tiedustella puhelimitse Helsingin hallinto-oikeuden kirjaamosta antamalla päätöksen yksilöintitiedot: päätöksentekijä, päivämäärä ja pykälä.

Rakennuslautakunnan tekemään päätökseen voi myös muutoksenhakuajan kulumisen jälkeen hakea lainvoimaisuusleiman Helsingin hallinto-oikeuden kirjaamosta. Lainvoimaisuustodistus merkitään alkuperäiseen rakennuslautakunnan päätökseen ja todistus on maksullinen.

Muutoksenhaku

Rakennusvalvontaviraston viranhaltijan tekemään lupapäätökseen tyytymätön voi hakea muutosta päätökseen tekemällä rakennuslautakunnalle osoitetun kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikeus vaatimuksen tekemiseen määräytyy samojen perusteiden mukaan, kuin mitä valitusoikeus määräytyy. Katso jäljempänä selostettu valitusoikeuskohta.
Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää. Viimeinen oikaisunhakupäivä on merkitty päätösluettelonotteeseen ja julkipanolistaan, joihin on myös liitetty ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä.

Rakennuslautakunnan tekemään lupapäätökseen haetaan muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää. Viimeinen valituspäivä on merkitty pöytäkirjanotteeseen ja julkipanolistaan, joihin on myös liitetty ohjeet valituksen tekemisestä.

Helsingin hallinto-oikeuden antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää. Korkeimman hallinto-oikeuden antamasta päätöksestä ei voi enää valittaa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n mukaan valitusoikeus rakennus- ja toimenpidelupapäätöksestä on seuraavilla:

 1. viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
 2. sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
 3. sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa; sekä
 4. kunnalla.

Maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n mukaan valitusoikeus maisematyölupa- ja purkamislupapäätöksestä on seuraavilla:

Valitusoikeus maisematyölupaa ja rakennuksen purkamislupaa koskevasta päätöksestä on:

 1. sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;
 2. kunnan jäsenellä;
 3. kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa; sekä
 4. alueellisella ympäristökeskuksella.

Maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:n mukaan valitusoikeus poikkeamispäätöksestä ja suunnittelutarveratkaisusta on seuraavilla:

 1. viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
 2. sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
 3. sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
 4. sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;
 5. kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
 6. toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen;
 7. alueellisella ympäristökeskuksella; sekä
 8. muulla viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.


20.04.2012
 Milloin rakentamiseen tarvitaan lupa
 Rakennuspaikan kaavatilanne
 Suunnittelijan pätevyys
 Lupahakemuksen valmistelu
 Naapureiden kuuleminen lupahakemuksesta
 Lupahakemuksen jättäminen
 Lupahakemuksen käsittely
 Lupapäätöksen tekeminen
 Rakennusrasitteet
 Muutoksenhaku lupapäätökestä
 Rakennan pientalon
 Energiatehokas Helsinki
 Ullakkorakentaminen
 
 
   
Sivun ylläpito: Rakennusvalvontavirasto | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Rakennusvalvontavirasto