Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |  
 
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
23.12.2014
Rakennusvalvontavirasto >  Rakentaminen ja luvat >  Lupahakemuksen valmistelu > 
 Lupahakemuksen valmistelu
Kuuntele

Lupahakemuksen valmistelu 

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuudet

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 119 §)

Ennakoiva lupakäsittely - rakennuttajan etu

Ennakkopainotteisen lupakäsittelyn ensisijaisena tavoitteena on, että uudisrakennuksen tai muutoksen rakennuttaja ja suunnittelija ovat yhteydessä rakennusvalvontaan niin aikaisessa vaiheessa, että luvan myöntämisedellytysten kannalta olennaiset kysymykset tulevat käydyksi läpi hankkeen suunnittelun ja lupakäsittelyn kannalta riittävän ajoissa. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi asemakaavamääräykset, rakentamisen vaikutukset naapureihin ja ympäristöön, kaupunkikuvalliset kysymykset, palotekniset kysymykset, rakennusten perustamisolosuhteet ja rakennusten purkaminen.
Myös suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimusten toteutuminen rakentamismääräysten mukaisella tavalla edellyttää, että hankkeen vaatimustaso ja siitä seuraavat suunnittelijoille asetettavat vaatimukset pystytään käymään läpi jo ennen suunnittelijoiden valintaa ja suunnittelun aloittamista, muuten niiden osalta ollaan auttamattomasti myöhässä.

Kun rakennuttajalla ja rakennusvalvonnalla on yhteinen näkemys näistä lähtökohdista, ei suunnittelun edetessä tule kummallekaan osapuolelle yllätyksiä.
Käytännössä tämä merkitsee sitä, että pääosassa hakemuksia käsittely jakautuu ennakkokäsittelyyn ja varsinaiseen lupakäsittelyyn. Ennakkokäsittelyvaihe jatkuu aina siihen saakka, että edellytykset lupapäätöksen tekemiseen ovat olemassa.

Ennakoiva käsittely koskee rakennus- ja muutoslupahakemusten, lisäksi märkätilojen (asuntosaunat, kylpyhuoneet) rakentamista. Myös mainoslaitteita, julkisivumuutoksia ja muita kaupunkikuvallisia kysymyksiä koskevien hankkeiden hakemuksilla on oma käsittelytapansa.

Suunnitelmat

Rakennussuunnitelma on aina laadittava tiettyä rakennuspaikkaa varten. Hyvän suunnitelman laatiminen edellyttää huolellista perehtymistä rakennuspaikkaan ja sen ympäristöön. Rakennussuunnitelman on noudatettava asemakaavaa.

Pääpiirustukset ja muut suunnitelmat

Pääpiirustukset. Lupahakemukseen liitettäviä pääpiirustuksia ovat asemapiirros, pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustukset. Pääpiirustusten laatijalta vaaditaan suunnittelutehtävän vaativuusluokan edellyttämää pätevyyttä. Suunnittelijan on päivättävä ja allekirjoitettava pääpiirustukset.

Erityissuunnitelmia on laadittava sen mukaan kuin hankkeen laatu ja laajuus edellyttävät Rakennusluvassa, aloituskokouksessa tai erityisestä syystä rakennustyön aikana määrätään erityissuunnitelmien ja selvitysten toimittamisesta rakennusvalvontaviranomaiselle. Vaatimus voi koskea muun muassa seuraavia suunnitelmia: 1) rakennepiirustukset ja lujuuslaskelmat, 2) ilmanvaihtosuunnitelmat, 3) vesi- ja viemärilaitteita koskevat suunnitelmat, 4) ulkovärityssuunnitelmat, 5) pihasuunnitelmat 6) pintavesisuunnitelmat ja 7) perustusten kuivatussuunnitelmat.

Rakennusvalvontavirasto edellyttää, että virastoon toimitettavissa pääpiirustuksissa ja erityissuunnitelmissa toimenpiteiden kohteena olevat rakennukset on yksilöity Ratulla, ns. pysyvällä rakennustunnuksella. Mikäli rakennuksen Ratu-numero ei ole tiedossa, sen voi selvittää Helsingin kaupungin paikkatieto-palvelun avulla osoitteessa http://ptp.hel.fi/ptpa/default.aspx.

Sähkösuunnitelma on syytä laatia uudisrakennuksesta, lisärakennuksesta ja vanhojen sähköasennusten olennaisesta muuttamisesta. Sähkösuunnitelma liittymän ja mittaroinnin osalta on esitettävä tarkastettavaksi Helsingin Energiassa (tekninen asiakaspalvelu). Sähkötöiden teko on auktorisoitua toimintaa.

Katusuunnitelma
Huomiota on kiinnitettävä muun muassa katusuunnitelmaan, koska alueelta mahdollisesti puuttuva sadevesiviemäri rakennetaan ja alueella vanhastaan olevat avo-ojat täytetään viimeistään kadun rakentamisen yhteydessä. Katukorkeudet ja kadussa olevan sadevesiviemärin korkeusasema ovat tärkeitä tietoja, kun suunnitellaan rakennuspaikan pintavesien ja perustusten kuivatusvesien viemäröintiä ja pihamaata koskevia ratkaisuja. Katusuunnitelmasta saa tietoja rakennusviraston katuosastolta. Vesi- ja viemäriverkkoon liittymisestä ja liittymisehdoista on tehtävä sopimus Helsingin Veden kanssa.

Lupa liikennejärjestelyille ja kaivutöille sekä katualueen aitausluvat kadulla ja muulla yleisellä alueella haetaan osoitteesta HKR, Katupalveluyksikkö, Liukumäentie 4, 00640 Helsinki. Asiakaspalvelu p. 310 38 500, fax 310 38 501.

Sähköverkkoon liittyminen edellyttää että liittyjän ja Helsingin Energian kesken tehdään kirjallinen liit-tymissopimus. Sopimus tulee voimaan kun se on molemmin puolin allekirjoitettu. Helsingin Energia rakentaa liittymismaksulla liittymisjohdon pääsääntöisesti asiakkaan tonttirajalle saakka. Liittyjällä on mahdollisuus rakennuttaa tontin osuus joko Helsingin Energian urakointiyksiköllä tai jollakin muulla urakoitsijalla. Normaali toimitusaika (alle 100 A) liittymän rakentamiselle on yksi kuukausi ja suuremmilla (yli 100A ja keskijännitekuluttajilla) kaksi kuukautta allekirjoituksesta. Sopimuksen voi tehdä Helsingin Energian teknisessä asiakaspalvelussa.

Kaukolämmön saatavuuden selvittämiseksi on otettava yhteyttä Helsingin Energian lämpöosastoon. Pääpiirustukset on ennen rakennusluvan hakemista toimitettava lämpöosastolle lämmönjakohuoneen sijoituksen hyväksymistä varten. Ennen lämpösopimuksen tekemistä on Helsingin Energialle toimitettava LVI-suunnitelmat liittymistehon määrittelemistä varten. Lämpösopimus on tehtävä vähintään kolme kuukautta ennen lämmön toimittamisen toivottua alkamisajankohtaa.
Puhelinliittymät voi tilata Elisa Communications Oy:ltä.

Tontti-vesijohdon asentaminen ja tonttiviemärin liittäminen yleisiin johtoihin on tilattava kaivuluvassa olevien ohjeiden mukaisesti.

Luvat yksityisille johdoille, rakenteille ja laitteille katu- tai puistoalueella myöntää Helsingin rakennusviraston katupäällikkö. Luvasta peritään lupaehdossa määritellyt korvaukset.


 


20.04.2012
 Milloin rakentamiseen tarvitaan lupa
 Rakennuspaikan kaavatilanne
 Suunnittelijan pätevyys
 Lupahakemuksen valmistelu
 Naapureiden kuuleminen lupahakemuksesta
 Lupahakemuksen jättäminen
 Lupahakemuksen käsittely
 Lupapäätöksen tekeminen
 Rakennusrasitteet
 Muutoksenhaku lupapäätökestä
 Rakennan pientalon
 Energiatehokas Helsinki
 Ullakkorakentaminen
 
 
   
Sivun ylläpito: Rakennusvalvontavirasto | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Rakennusvalvontavirasto