Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |  
 
Näkymä Kauppatorilta
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
21.12.2014
Rakennusvalvontavirasto >  Rakentaminen ja luvat >  Lupahakemuksen jättäminen > 
 Lupahakemuksen jättäminen
Kuuntele

Uusia rakennuksia ja laajennuksia koskevat rakennuslupahakemukset, rakennuksissa tehtäviä muutoksia koskevat ns. muutosten rakennuslupahakemukset (esimerkiksi käyttötarkoituksen muutoksia, märkätilojen rakentamista tai kantavien rakenteiden muuttamista koskevat hakemukset) sekä toimenpidelupahakemukset (esimerkiksi mainoslaitteita, rakennelmia tai aitoja koskevat) jätetään suoraan alueiden lupasihteereille.

Mitä lupa-asiakirjoja tarvitaan

Rakennuslupa-asiakirjat
Rakennuslupamenettelyssä hakijan on esitettävä tiettyjä selvityksiä, joiden määrä vaihtelee hankkeen laadusta ja laajuudesta riippuen. Alla olevaan luetteloon on kirjattu asiakirjat, jotka aina on liitettävä rakennuslupahakemukseen ja jotka yleensä riittävät, kun kysymys on pientalorakentamisesta.

Hakemus laaditaan lomakkeelle, jonka saa rakennusvalvontavirastosta tai rakennusvalvonnan internetsivuilta (kohta Lomakkeet, lomakkeen nimi Lupahakemus). Hakemuksen allekirjoittaa rakennuspaikan omistaja tai haltija. Jos heitä on useita, on kaikkien allekirjoitettava hakemus.

Valtakirja. Rakennuspaikan haltija tai useammat haltijat yhdessä voivat valtuuttaa asiamiehen allekirjoittamaan lupahakemuksen. Alkuperäinen valtakirja on liitettävä hakemukseen. Suositeltavin on avoin asianajovaltakirja. Valtuutus voi sisältyä yhtiökokouksen tai hallituksen kokouksen pöytäkirjaan. Ote kokouspöytäkirjasta, jos hakijana on asunto-osakeyhtiö.

Hallintaoikeusselvitys on välttämätön, koska rakennuslupa voidaan myöntää vain rakennuspaikan haltijan hakemuksesta. Tavallisesti esitetään joku seuraavista asiakirjoista:
1) kiinteistön kauppakirja,
2) maanvuokrasopimus,
3) lainhuutotodistus,
4) perinnönjakokirja.
Jäljennöksen on oltava oikeaksi todistettu.

Kaupparekisteriote tarvitaan, jos hakijana olevan yhtiön nimi ei ole yhtäpitävä hallintaoikeusselvityksessä mainitun nimen kanssa. Kaupparekisteriote voidaan vaatia, jos on tarvetta varmistaa hakemuksen tai valtakirjan allekirjoittajien oikeus toiminimen kirjoittamiseen.

Rakennuslupakartta ja kiinteistörekisteriote: Kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston antama kartta- aineisto on liitettävä alkuperäisenä rakennuslupahakemukseen. Kartta ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi. Vanhentunut kartta voidaan tarkistuttaa ajanmukaiseksi kaupunkimittausosastolla.

Poikkeamispäätös
Mikäli rakentaminen edellyttää poikkeamispäätöksen, on alkuperäinen päätös liitettävä asiakirjoihin. Lainvoimaisuustodistus on esitettävä viimeistään ennen rakennustyöhön ryhtymistä.

Ympäristölupa 
Jos rakennuksen käyttöön tai muuhun toimintaan liittyy erityisiä ympäristövaikutuksia, voidaan rakennuslupa-asian päätöksentekoa lykätä kunnes ympäristönsuojelulaissa säädetty ympäristölupa on toimitettu rakennusluvan liitteeksi. Luettelo ympäristöluvanvaraisista toiminnoista on ympäristösuojeluasetuksen 1 luvussa.

Pääpiirustukset on annettava kaksin kappalein. Toinen sarja jää rakennusvalvontaviraston arkistoon, toinen toimitetaan lupapäätöksen ohessa hakijalle takaisin.

Pääpiirustussarjojen lukumäärä
Helsingin rakennusvalvontavirastossa on siirrytty vuoden 2005 alusta käytäntöön, että pääpiirustuksia toimitetaan virastoon uudisrakennus- ja lisärakennuslupahakemuksissa (A- ja B-luvat) aina 3 sarjaa (ennen 2 sarjaa).
3. sarja tulee rakennusteknisen osaston käyttöön, joka katsoo suunnitelmista turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyviä asioita. 3. sarja auttaa myös aloituskokoukseen valmistautumista. Tällä pyritään lupaprosessin nopeutumiseen.

Suunnitelmien muuttuessa kaikki korjatut sarjat toimitetaan aina alueen lupasihteerille tuloleimausta varten.

Tonttikorkeusilmoitus tarvitaan sen varmistamiseksi, että uudisrakennuksen ja pihamaan korkeusasemat ovat oikeassa suhteessa katukorkeuksiin ja naapuritontteihin nähden. Ilmoituksen saa tonttikartan yhteydessä kiinteistöviraston kaupunkimittausosastolta, erikseen tilattuna rakennusviraston katu-osastolta.

Tontin pintavaaitus ja pohjatutkimus: Pientalotonttien osalta hakemukseen on liitettävä pintavaaitus-selvitys koko tontin osuudelta ja pohjatutkimus jossa selviää perusmaan geotekniset ominaisuudet ja pohjaveden korkeusasema. Myös maaperän radonpitoisuus ja puhtaus on hyvä selvittää ennakkoon esim. pohjatutkimuksen yhteydessä.

Viemärin ja vesijohdon liitoskohtalausunto on liitettävä rakennuslupahakemukseen, jos rakennus on tarkoitus liittää yleiseen vesi- ja viemäriverkkoon. Ilmoituksen saa Helsingin vedestä.

Naapureille ilmoittaminen 
Lupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapureille. Hakija voi suorittaa ilmoittamisen rakennusvalvontavirastosta saatavalla lomakkeella. Viraston suorittama kuuleminen on maksullinen. Erityistapauksessa voidaan tarvita myös naapurin suostumus. Tarvittaessa naapureita kuullaan rakennuspaikalla suoritettavassa katselmuksessa. Asian vireilläolosta on tiedotettava myös rakennuspaikalla.

Tilastolomakkeet 
Rakennusvalvontaviranomaisen velvollisuutena on toimittaa rakennushankkeisiin liittyviä tietoja väestörekisterikeskukselle. Tämän vuoksi hakemukseen on liitettävä rakennushankkeen laatuun nähden tarpeelliset tilastolomakkeet asianmukaisesti täytettyinä. Tilastolomakkeita saa valtion painatuskeskuksesta ja rakennusvalvontaviraston kirjaamosta.

Suunnittelijalomake
Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö (pääsuunnittelija).

Muut asiakirjat

 • rakennusoikeuslaskelma
 • selvitys palokuormasta
 • selvitys autopaikoista
 • työpiirustukset
 • rakennepiirustukset ja lujuuslaskelmat
 • ilmanvaihtopiirustukset
 • vesi- ja viemärilaitepiirustukset
 • väestönsuojapiirustukset ja ilmoitus väestönsuojasta
 • selvitys rakennusjätteen käsittelystä
 • ympäristöselvitys valokuvin
 • valokuvat muutettavasta kohteesta
 • LVI-laskelma

Huom! Rakennuslupa-asioissa ota ensiksi yhteyttä alueesi lupasihteeriin.


20.04.2012
 Milloin rakentamiseen tarvitaan lupa
 Rakennuspaikan kaavatilanne
 Suunnittelijan pätevyys
 Lupahakemuksen valmistelu
 Naapureiden kuuleminen lupahakemuksesta
 Lupahakemuksen jättäminen
 Lupahakemuksen käsittely
 Lupapäätöksen tekeminen
 Rakennusrasitteet
 Muutoksenhaku lupapäätökestä
 Rakennan pientalon
 Energiatehokas Helsinki
 Ullakkorakentaminen
 
 
   
Sivun ylläpito: Rakennusvalvontavirasto | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Rakennusvalvontavirasto