Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
02.05.2016 04:24
Helsingfors stads räddningsverk >  Befolkningsskydd >  Befolkningsskyddsrummen > 
 Befolkningsskyddsrummen
Lyssna

Befolkningsskyddsrummena är avsedda i huvudsak för situationer under undantagsförhållanden. Ett modernt skyddsrum ger då det är satt i användningsskick skydd mot strålning, giftiga ämnen, ras och vapenpåverkan. Materialet i de nuvarande filtrena filtrerar även effektivt biologiska och kemiska stridsmedel.

 

Husskydd

 

Talosuojan sisäänkäynti (kuva pelastuslaitos)

 

De fastighetsspecifika skyddsrummen utgör grunden för befolkningsskyddet i Helsingfors. Detta byggnadstekniska befolkningsskydd är en del av befolkningsskyddet och baserar sig på den i räddningslagstiftningen fastställda skyldigheten att bygga ett befolkningsskydd.

I samband med nybygge ska man i byggnaden eller i dess närhet bygga ett befolkningsskydd vars storlek kan beräknas räcka för de personer som bor, permanent arbetar eller annars permanent vistas i byggnaden. Ofta är det närmaste skyddsrummet beläget i det egna husets källare, eftersom största delen av skyddsrummen finns i anslutning till bostadshöghus eller arbetsplatser.

I gamla byggnader måste befolkningsskyddet saneras i samband med ändrings- eller reparationsarbeten. Enligt saneringsskyldigheten ska byggnadens skyddsrum i samband med ändrings- eller reparationsarbeten, som kan likställas med byggarbeten, och i samband med ändring av byggnadens användningsändamål saneras på så sätt att skyddsrummet till tillämpliga delar uppfyller de tekniska krav på skyddsrum som gäller vid tidpunkten för åtgärden.

Byggnadens ägare eller förvaltare har ansvaret för skyddsrummets skick och driftberedskap. Ägaren till skyddsrummet ser till att skyddsrummet jämte utrustningen hålls i skick och att de verktyg som behövs för att iståndsätta skyddsrummet och för nödsituationer finns i skyddsrummet.

Om skyddsrummet används för andra ändamål än som befolkningsskydd ska det kunna iståndsättas för användning som befolkningsskydd inom 72 timmar. Utrustning och apparater för befolkningsskydd ska kunna tas i bruk inom samma tidsperiod.

 

 

Bergsskyddsrummen                                            

 

Utöver husens, företagens och anstalternas egna skyddsrum byggs det stora bergskyddsrum. I Helsingfors indelas bergsskyddsrummen i allmänna och gemensamma skyddsrum.

 

De allmänna skyddsrummen är i allmänt bruk och avsedda som skyddsrum för den rörliga befolkningen och för dem som inte har ett skyddsrum hemma eller på arbetsplatsen.
 

 

Hakaniemen metroasema (kuva pelastuslaitos)

 

De gemensamma skyddsrummen är bergsskyddsrum som är reserverade för personer i bostadsaktiebolag eller företag, ämbeten och anstalter. I samband med områdesbyggandet inledde man på flera områden i Helsingfors byggandet av bergskyddsrum för gemensamt bruk i stället för husspecifika befolkningsskyddsrum. Staden samlade in medlen för dessa från bostadsaktiebolagen när området var under byggnad. I samma bergsskyddsrum kan det finnas både allmänna och gemensamma skyddsutrymmen.

Bergskyddsrummen används under normalförhållanden som idrotts- och hobbyutrymmen och parkeringshus. Utöver dessa är metrostationerna i stadscentrum utrustade som befolkningsskyddsrum. För skicket av de bergsskyddsrum som är i nyttoanvändning ansvarar antingen staden eller ett regionalt serviceföretag.

 

    Forumin pysäköintihalli (kuva pelastuslaitos)

 

Bergskyddsrummens läge hittar du på kartan över Helsingfors stads tjänster (på finska)

09.10.2013

  Helsingfors stad, Registratorskontoret, Räddningsverket, PB 10, 00099 Helsingfors stad
Tfn: (växel): (09) 310 1651, Fax. (09) 310 30029 E-post: helsinginpelastuslaitos@hel.fi

   
| Om webbplatsen | | Underhåll: Pelastuslaitos | Respons | | Sidans topp |

Helsinfors stad - Pelastuslaitos