Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
12.02.2016 01:22
Helsingfors stads räddningsverk >  Befolkningsskydd >  Befolkningsskyddet i Helsingfors > 
 Befolkningsskyddet i Helsingfors
Lyssna

I befolkningsskyddet deltar utöver räddningsverket också stadens ämbetsverk och inrättningar som ansvarar för olika sektorer i enlighet med sitt uppgiftsområde, den inbördes arbetsfördelningen och lagstiftningen som rör kommuner.

Socialverket ansvarar för inkvartering av olycksoffer och evakuerade invånare, matförsörjning och kläder samt övrig grundläggande omvårdnad för dem.

Tekniska väsendet stöder räddningsverket i röjnings- och reningsverksamhet som befolkningsskyddet kräver.

Social- och hälsovårdsväsendet sörjer i samarbete med andra experter för ordnandet av psykosocialt stöd för personer som har varit delaktiga i en olycka som offer, offrens anhöriga eller räddningspersonal.

Enligt räddningslagen är även andra än stadens myndigheter, såsom nödcentralsverket, polisen, gränsbevakningsväsendet, försvarsmakten och civiltjänstcentralen skyldiga att delta i befolkningsskyddet enligt vad som bestäms om deras uppgifter i författningarna om respektive verksamhetsområde eller i övrig lagstiftning. Samma skyldighet åligger inrättningar, centraler och ämbetsverk som verkar under vissa ministerier. Till exempel i situationer med strålning ansvarar Strålsäkerhetscentralen som lyder under social- och hälsovårdsministeriet för att ge rekommendationer om varningar och skyddsåtgärder.

Befolkningsskyddets områdesindelning

För ledning av befolkningsskyddet är staden indelad i åtta skyddsdistrikt (stordistrikt) och 34 skyddsavsnitt (basdistrikt) och vidare i 137 underavsnitt (delområde). Områdesindelningen sammanfaller med det system för distriktsindelning som tillämpas i Helsingfors.

Under undantagsförhållanden leds räddningsverksamheten och befolkningsskyddet i Helsingfors från räddningsväsendets ledningscentral. Ledningscentralen ansvarar för att varna befolkningen, skydda människorna samt leda evakueringar på stadens område.

Skyddsdistriktets ledningscentral är en regional ledningsorganisation som lyder under Helsingfors ledningscentral. Dess uppgift är att leda befolkningsskyddet i sitt område.

Skyddsdistriktets ledningscentral leder trupperna som hör till befolkningsskyddsorganisationen och skyddsavsnittens ledningscentraler.

Skyddsavsnittets ledningscentral är en ledningscentral som lyder under skyddsdistriktet. Avsnittets ledningscentral leder underavsnitten i sitt område och samordnar arrangemangen för egen beredskap i området samt sörjer för informationsförmedling mellan de olika ledningscentralerna.

Den centrala uppgiften för underavsnittets ledningsställe är att säkerställa ömsesidigt informationsutbyte mellan fastigheternas säkerhetschefer och befolkningsskyddsorganisationen i sitt område samt att samla regional information.

Under undantagsförhållanden kan underavsnittet, om situationen så kräver, indelas regionalt i mindre skyddsenheter. Personal till dessa utses av fastigheternas säkerhetschefer eller invånarna i området.

Personalen som utsetts till skyddsdistrikten, -avsnitten och underavsnitten arbetar i regel vid stadens olika ämbetsverk och inrättningar. De har fått utbildning för sina uppgifter redan under normalförhållanden.

 

 

 

05.03.2010

  Helsingfors stad, Registratorskontoret, Räddningsverket, PB 10, 00099 Helsingfors stad
Tfn: (växel): (09) 310 1651, Fax. (09) 310 30029 E-post: helsinginpelastuslaitos@hel.fi

   
| Om webbplatsen | | Underhåll: Pelastuslaitos | Respons | | Sidans topp |

Helsinfors stad - Pelastuslaitos