Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
30.08.2015 02:31
Helsingin kaupungin Pelastuslaitos >  Onnettomuuksien ehkäisy >  Yleisötapahtumat >  Nestekaasu > 
 Vaaralliset kemikaalit
Kuuntele

Vaarallisia kemikaaleja ovat kemikaalit, jotka ovat luokitettu terveydelle vaarallisiksi, ympäristölle vaarallisiksi tai fysikaalista vaaraa aiheuttaviksi kemikaaleiksi. Yleisötapahtumissa vaarallisia kemikaaleja ovat esimerkiksi tyypillisesti käytössä olevat nestekaasu ja aggregaattien polttonesteet.

Kokoontumistiloissa sekä suurissa yleisötilaisuuksissa saa säilyttää ainoastaan toiminnan harjoittamisen kannalta tarpeellisia määriä kemikaaleja. Vaarallisten kemikaalien säilytysmäärät on pidettävä mahdollisimman pieninä. Tapahtuman järjestäjän tulee kartoittaa tapahtumassa käytettävän vaarallisten kemikaalien kokonaistarve ja neuvotella siitä pelastusviranomaisen kanssa hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Tapahtuman järjestäjän tulee esittää tapahtuman pelastussuunnitelmassa vaarallisten kemikaalien määrät ja perustelut tarpeelle. Lisäksi pelastussuunnitelmassa esitetään vaarallisten kemikaalien käytöstä aiheutuvat riskit, turvallisuusjärjestelyt ja niiden perusteella annettavat ohjeet ennaltaehkäisyyn sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi.

Ilmoitus tilapäisestä vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä tai varastoinnista

Vaarallisten kemikaalien käyttö yleisötapahtumassa on tilapäistä vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja/tai varastointia. Tilapäisellä käsittelyllä tai varastoinnilla tarkoitetaan enintään kuusi kuukautta kestävää toimintaa, kuten kemikaalin käyttöä työmailla, messuilla, näyttelyissä tai kilpailuissa. Mikäli yleisötapahtumassa käsiteltävien ja varastoitavien kemikaalien määrä täyttää Valtioneuvoston asetuksessa vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015) 5 §:ssä määritetyt kriteerit, on käsittely ja varastointi ilmoituksenvaraista. Ilmoitus tehdään "Ilmoitus vaarallisten kemikaalien tilapäisestä vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista" -lomakkeella.

Ilmoitus on tehtävä kahtena kappaleena vähintään kuukausi ennen tapahtuman alkua. Pelastusviranomainen tekee ilmoituksen perusteella Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015) 36 §:n mukaisen päätöksen sekä 38 §:n mukaisen tilapäisen toiminnan käyttöönottotarkastuksen ennen tapahtuman alkua. Tarkastuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota vaarallisten kemikaalien turvalliseen käyttöön, henkilöstön opastukseen sekä onnettomuuksien ehkäisyyn ja pelastustoiminnan organisointiin.

Vaarallisten kemikaalien osalta on yleisötapahtumissa otettava huomioon, että
• vaarallisten kemikaalien käytössä noudatetaan riittävää varovaisuutta
• vaarallisten kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteita noudatetaan
• käyttöpaikan ja varastointipaikan läheisyyteen sijoitetaan vähintään yksi 6 kg:n 27A 144B C käsisammutin sekä sammutuspeite
• varastointipaikka on merkitty tarvittavilla CLP-asetuksen mukaisilla varoitusmerkeillä sekä tupakoinnin ja avotulen teon kieltävin merkein
• ulkopuolisten pääsy vaarallisten kemikaalien varastointipaikkaan on estetty
• vaarallisten kemikaalien käytössä huomioidaan ympäristön suojelu. Ympäristölle vaaralliset nesteet on sijoitettu valuma-altaisiin ja käyttö- sekä varastointipaikkojen läheisyyteen on varattu riittävästi imeytysainetta.

Nestekaasun osalta on huomioita myös seuraavat asiat:
• käytetään pääsääntöisesti 5 tai 6 kg:n nestekaasupulloja
• komposiittipullojen käyttöä suositellaan
• kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot ovat kytkettyinä kulutuslaitteisiin
• mahdolliset varapullot ja tyhjät pullot säilytetään ennalta määritellyssä varastotilassa
• kaikki nestekaasulaitteet ovat CE-merkittyjä
• kaikki nestekaasuletkut täyttävät niille asetetut määräykset
• nestekaasuletkuun ei asenneta ilman sulkuja olevaa t-liitäntää
• nestekaasulaitteet ja -asennukset tarkastetaan ennen käyttöönottoa, erityisesti tarkastetaan nestekaasuletkujen liitokset (esim. saippualiuoksella)
• sisätiloissa käytetään vain sisätiloihin soveltuvia nestekaasulaitteita. Laitteen soveltuvuus sisätiloissa käytettäväksi on varmistettu laitteen valmistajalta tai käyttöohjeista.

Lisätietoja
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015)
Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista (858/2012)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus)


Nestekaasun käyttöä tehosteena käsitellään "Pyrotekniset tehosteet" -osiossa.

20.08.2015

  Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Pelastuslaitos, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki
Puh: (vaihde): (09) 310 1651, Fax. (09) 310 30029 E-mail: helsinginpelastuslaitos@hel.fi

   
| Tietoa sivustosta | | Sivun ylläpito: Pelastuslaitos | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Pelastuslaitos