Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
kuva: Pertti Nisonen
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
06.03.2015
 Utbildningsverket
Utbildningsverket >  Aktuellt >  Servicenätsutredningen > 
 Servicenätet i Västra distriktet
Lyssna

Skolorna i Västra distriktet

Fullmäktige beslutade 9.10.2013 att administrativt slå ihop de svenska skolorna Haga lågstadieskola, Kårböle lågstadieskola, Munksnäs lågstadieskola, Sockenbacka lågstadieskola och Munksnäs högstadieskola i västra distriktet till en enhetlig grundskola som omfattar årskurserna 1 - 9 och förskola räknat från 1.8.2014.

Så här gick processen:

Gemensam förvaltning infördes på prov i Västra distriktet redan 2009

Ett pilotprojekt med gemensam förvaltning pågår sedan år 2009 i Västra distriktet. Det innebär att de fem skolorna i området har gemensam direktion, gemensam ledande rektor och gemensam budget. I varje skolhus finns en biträdande rektor. Sockenbacka lågstadieskola ändrades till en skola med förskola och årskurserna 1–2 från läsåret 2011–2012.

Under pilotprojektets gång har fyra utvärderingar gjorts. Hösten 2012 beslutade svenska sektionen att skolorna i Västra distriktet verkar enligt pilotprojektsmodellen ytterligare ett läsår.

Hur gå vidare?

Utbildningsnämndens svenska sektion beslutade 14.3.2013 att be berörda parter yttra sig om ett förslag till revidering av servicenätet i Västra distriktet. Förslaget gick ut på att de fem skolorna i Västra distriktet – Haga lågstadieskola, Kårböle lågstadieskola, Munksnäs lågstadieskola, Sockenbacka lågstadieskola och Munksnäs högstadieskola – slås samman till en administrativ enhet, dvs. en enhetlig grundskola omfattande förskola och årskurserna 1–9, från och med läsåret 2014–2015. Det betyder att de enskilda skolorna i distriktet skulle dras in som självständiga skolor, men att verksamheten skulle fortsätta på nuvarande adresser. Fastigheten på Solnavägen 18–20 (nuvarande Munksnäs högstadieskolas hus) föreslås bli skolans nya huvudadress och hela västra distriktet bli dess upptagningsområde.

Utlåtandena stödjer förslaget - förutsatt att resurserna ges

Personalen i Västra distriktets skolor är positiva till en enhetlig grundskola och är nöjda med samarbetet mellan enheterna och möjligheten att trygga det man byggt upp under pilotprojektets gång. Man poängterar dock vikten av resurser för de pedagogiska ledarskapet i enheterna. Eleverna anser överlag att det nuvarande systemet är bra. Eleverna funderar en del kring namnet och föreslår att en namntävling ordnas. Också direktionen i Västra distriktet är i princip för en enhetlig grundskola, men betonar att ledarskapet är av största vikt för att det ska fungera.

Frågan om daghemmet Malmgårds placering utreds vidare

En första inspektion av lokalerna i Kårböle har genomförts varvid man kunde konstatera att lokalerna inte utan större ombyggnad lämpar sig för daghemsverksamhet. Frågan om Daghemmet Malmgårds placering kräver alltså en fortsatt utredning. 

Svenska sektionen behandlade Västra distriktet 7.5.2013 och .... 

Utbildningsnämndens svenska sektion behandlade frågan om Västra distritket 7.5.2013 och besltuade då att gå vidare med förslaget att de fem skolorna i Västra distriktet – Haga lågstadieskola, Kårböle lågstadieskola, Munksnäs lågstadieskola, Sockenbacka lågstadieskola och Munksnäs högstadieskola – slås samman till en administrativ enhet omfattande förskola och årskurserna 1–9 fr.o.m. 1.8.2014. Verksamheten skulle fortsätta på nuvarande adresser. Fastigheten på Solnavägen 18–20 (nuvarande Munksnäs högstadieskolas hus) föreslås bli skolans nya huvudadress och hela västra distriktet bli dess upptagningsområde.  

Sektionen godkände enhälligt ett tillägg, där sektionen uppmanar linjen för svensk dagvård och utbildning att i dialog med ledningsgruppen för västra distriktet göra en utredning som beskriver vilka roller enhetscheferna/ platscheferna för de olika enheterna inom den nya skolan kommer att ha samt hur resurserna tilldelas ledarskapet.

... utbildningsnämnden tog ställning till Västra distriktet 28.5.2013 ...

Utbildningsnämnden behandlade frågan 28.5.2013 och beslutade i enlighet med sektionens förslag. Det betyder att förslaget nu går  vidare till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. 

... stadsstyrelsen ...

Stadsstyrelsen behandlade ärendet 23.9.2013 och beslutade enligt svenska sektionens och utbildningsnämndens förslag. Det betyder att stadsfullmäktige föreslås en admininstrativ sammanslagning av skolorna i Västra distriktet. 
Stadsstyrelsens protokoll 23.9.2013, § 1010

... varefter stadsfullmäktige fattade slutligt beslut i frågan 9.10.2013

Stadsfullmäktige tog ställning till Västra distriktet 9.10.2013, § 365.
Fullmäktige beslutade alltså att administrativt slå ihop de svenska skolorna Haga lågstadieskola, Kårböle lågstadieskola, Munksnäs lågstadieskola, Sockenbacka lågstadieskola och Munksnäs högstadieskola i västra distriktet till en enhetlig grundskola som omfattar årskurserna 1 - 9 och förskola räknat från 1.8.2014.

Fattade beslut

Utbildningsnämndens svenska sektion

- Beslut om remissförslag, 14.3.2012, § 12

- Beslut om att föreslå en sammanslagning till en enhetlig grundskola med förskola och 1 - 9, 7.5.2013, § 23

Utbildningsnämnden

- Beslut enligt sektionens förslag, sammanslagningen föreslås stadsstyrelsen och stadsfullmäktige, 28.5.2013, § 110.

Stadsstyrelsen

- Beslut enligt utbildningsnämndens förslag, sammanslagningen föreslår stadsfullmäktige, 23.9.2013, § 1010.

Stadsfullmäktige

- Beslut enligt stadsstyrelsens förslag 9.10.2013, § 365
 

På Helsingfors stads servicekarta hittar du all den service som staden erbjuder i dag.


19.11.2013
Tidsplanen i sin helhet

 
   
Underhåll: Utbildningsverket | Respons | | Sidans topp |

Helsingfors stad - Utbildningsverket