Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
kuva: Pertti Nisonen
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
02.09.2014
Opetusvirasto >  Ajankohtaista >  Pääkaupunkiseudun palvelukysely > 
 Pääkaupunkiseudun palvelukysely
Kuuntele

Pääkaupunkiseudun 8-luokkalaiset kokevat olonsa koulussa turvalliseksi

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien oppilaat ja heidän huoltajansa ovat erityisen tyytyväisiä lapsen kokemaan turvallisuuden tunteeseen koulussa sekä koulun sijaintiin turvallisen matkan päässä kotoa. Kriittisimmin arvioitiin tyttöjen ja poikien erilaisuuden huomioimista oppimisessa, tietotekniikan käyttöä oppimisen tukena ja oppilaiden mahdollisuutta osallistua koulun toimintakulttuurin luomiseen.

Viime vuoden lopulla tehdyn tutkimuksen perusteella entistä useampi kahdeksasluokkalainen kokee olonsa turvalliseksi koulussa.

Oppilaat ja heidän huoltajansa ovat sitä mieltä, että oppilaiden kykyihin koulussa luotetaan riittävästi. Nuoria tuetaan aktiivisuuteen omassa oppimisessaan ja heitä rohkaistaan asennoitumaan oppimiseen myönteisesti. Vuorovaikutus koulun ja kodin välillä toimii hyvin valtaosalla.

Lasten mahdollisuus tutustua eri ammatteihin osana koulutyötä sekä tyttöjen ja poikien erilaisuuden huomioon ottaminen oppimisessa ei ole vastaajien mielestä riittävää. 

Tietotekniikan monipuolista käyttöä opetuksen tukena ja varustuksen nykyaikaisuutta arvioidaan jossain määrin kriittisesti ja tulokset olivat tältä osin heikentyneet vuoden 2009 kyselystä, joka tehtiin silloisille 8. vuosiluokille. 

Melko monet vastaajat kokivat, että oppilaiden mahdollisuudet osallistua koulun toimintakulttuurin luomiseen ovat puutteelliset. Vastauksissa oli suurta hajontaa kysymyksissä, jotka koskivat koulutilojen toimivuutta, koulun tietoteknisen varustuksen nykyaikaisuutta sekä tietotekniikan monipuolista käyttöä oppimisen tukena.

Tyytyväisyys kasvanut

Tulokset ovat parantuneet merkittävästi tai jonkin verran edellisestä vuonna 2009 toteutetusta kyselystä suurimmassa osassa kyselyn osa-alueista. 

Erityisesti arviot oppilaan mahdollisuudesta saada tarvittaessa tukea koulunkäyntiinsä (tuki- ja erityisopetus) ovat aiempaa selvästi myönteisemmät. Samoin riittävän avun ja tuen saamiseen oppitunneilla, opettajan antaman palautteen kannustavuuteen ja riittävien oppimista edistävien taitojen opettamiseen oltiin entistä tyytyväisempiä. Myös koulutilojen toimivuutta ja kodin mahdollisuutta osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista arvioidaan nyt myönteisemmin. 

Vastausten perusteella yhä useampi oppilas kokee, että heitä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti. Myös yhdessä työskentely, tukeminen ja toisten auttaminen on lisääntynyt.

Tiedot käyvät ilmi Pääkaupunkiseudun opetustoimien tutkimustoimisto IROResearch Oy:llä teettämästä Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten 8. luokkalaisten koulukäyntiä koskevasta tutkimuksesta, joka toteutettiin marras-joulukuussa 2013. Tutkimukseen vastasi 2261 pääkaupunkiseudun 8. luokkalaista ja heidän huoltajaa. Edellinen 8. luokkalaisten vastaava kysely toteutettiin syksyllä 2009.

Yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittäminen näkyy Helsingin kouluissa

Helsingissä kyselyn tulokset ovat useimmissa osioissa paremmat kuin edellisessä kyselyssä.
- Kaupungin peruskouluissa on viime vuosina kehitetty yhteisöllistä toimintakulttuuria sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä, kertoo vs. linjanjohtaja Marjo Kyllönen Helsingin opetusvirastosta. Tavoitteisiin on kirjattu, että oppilaat osallistuvat koulutyön suunnitteluun. Oppilaita kuullaan sekä kaupungin tasolla että kouluissa. 

Kyselyn vastauksissa näkyy, että vanhemmat kokevat lastensa saavan tukea ja rohkaisua koulutyössä. Vanhempien mielestä lasten kykyihin luotetaan, ja opettajan antama palaute koulutyöstä on kannustavaa.

Kyselyn tulosten mukaan vuorovaikutus koulun ja kodin välillä toimii hyvin. Vanhemmat kokevat että heillä on mahdollisuus osallistua keskusteluun koulun tavoitteista ja toimintatavoista, ja heitä myös kannustetaan siihen.

Parannettavaa vastaajien mukaan on koulujen tietoteknisessä varustuksessa. Neljännes vanhemmista oli sitä mieltä, että koulun tietotekniikka ei ole ajan tasalla. 

Investointimäärärahojen leikkauksen vuoksi Helsingissä on pidennetty laitteistojen käyttöikää ja leikattu uudishankintoja. Samaan aikaan tietotekniikan käyttö arjessa on lisääntynyt ja tablettitietokoneet ovat tulleet markkinoille. - Tämä näkyy kotien palautteessa, toteaa opetusviraston mediakeskuksen johtaja Liisa Lind.

Lähes kolmannes vanhemmista toivoi tietotekniikkaa käytettävän opetuksessa monipuolisemmin. Tässä on vielä paljon eroja koulujen ja opettajien välillä. Perusopetuksen opetussuunnitelmat uudistuvat 1.8.2016 alkaen. Uudet opetussuunnitelmat edellyttävät kouluissa vahvaa suunnittelua tietotekniikan pedagogiseen käyttöön. Opettajien osaamista on kehitettävä.

Apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen on asettanut työryhmän pohtimaan tulevaisuuden koulua Helsingissä. Osana tätä työtä suunnitellaan myös, millainen teknologinen toimintaympäristö tukee parhaiten oppilaan kasvua ja oppimista kohti jatko-opintoja ja työelämää.

Helsingissä kyselyyn vastasi hieman yli 19 prosenttia kyselyn kohderyhmästä.


02.04.2014
 Raportit

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky 2014

 

Helsingin raportti (pdf)

 

Pääkaupunkiseudun yhteinen raportti (pdf)
 

 
   
Sivun ylläpito: Opetusvirasto | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Opetusvirasto