Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  | 
|   Suomeksi   |   In English   |  
 
Ungdomscentralen
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Sök tjänster
Sök telefonnummer
 Fyrk till aktiviteter
Lyssna

Utgångspunkten för de finansiella bidragen är att dessa ska användas till stöd för verksamheten. Bidragen är inte avsedda för finansiering av den löpande verksamheten, så varje förening måste hålla sig med egen medelanskaffning .

Bidragsformerna är allmänna understöd, avlöningsbidrag, lägerbidrag och projektbidrag. Av projektbidragen kan beviljas startbidrag, hyresbidrag, transportbidrag samt verksamhetsstöd för hus- och kvartersföreningar. 

Ansökningsblanketter

Allmänna villkor för beviljandet av bidrag/understöd

1. Den verksamhet som får understöd måste gälla helsingforsare – barn eller unga.
2. Ett bidrag får enbart användas för det ändamål som anges i beslutet om dess beviljande. Om ingen exakt precisering av ändamålet anges i beslutet, ska bidraget användas för det ändamål som nämns i bidragsansökan.
3. Understöd beviljas inte för utdelning vidare till andra samfund eller personer.
4. Centralorganisationer kan inte få understöd.
5. Staden har rätt att av beviljade understöd dra av egna fordringar som staden har på den understödda organisationen.
6. Ett villkor för beviljandet av bidrag är att de utbetalade medlen måste återbetalas på begäran, om det visar sig att de används för något annat ändamål än det som givits i ansökan, om de villkor som ställts i samband med beviljandet inte uppfylls, eller om bidragsmottagaren till ungdomscentralen har lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter om något som gäller bidraget.
7. Understöd beviljas inte för ett och samma ändamål ur två eller flera anslag inom staden.
8. Understöd beviljas inte för samma ändamål ur två eller flera av ungdomscentralens bidragsformer.
9. Bidragen måste utnyttjas under det kalenderår för vilket de beviljats.


Närmare upplysningar (enbart på finska):
Ungdomssekreterare Mervi Smahl-Laurikainen, tfn 310 890 16
Ungdomssekreterare Virpi Talasmäki, tfn 310 891 44
 


17.08.2012
 Mera information


Stipendier och understöd

 
   
| Om webbplatsen | | Web Editors: Ungdomscentralen | Respons | | Sidans topp |

Helsingfors stad - Ungdomscentralen