Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Förminska texten Förstora texten  |  Mobil  | 
|   Suomeksi   |   In English   |   Auf Deutsch   |   En français   |   По-русски   |   Lättläst   |   Teckenspråk   |   Andra språk   |
 
Terveyskeskus
Sök på www.hel.fi:
 
Sidkarta
Servicekarta
Sök telefonnummer
24.04.2014
 Väderlek
 Organisering
Lyssna

Socialverket och hälsovårdscentralen slås ihop till en förvaltning 

I och med social- och hälsovårdsväsendets förnyade organisation sammaförs socialverket och hälsovårdscentralen den .1.2013 till en förvaltning som lyder under en nämnd. Den nya förvaltningen heter social- och hälsovårdsverket. Inom verket grundas ansvarsområden på avdelningsnivå.

Social- och hälsovårdsverkets kärnverksamhet sköts av tre avdelningar:

 • familje- och socialtjänster
 • hälso- och missbrukstjänster
 • sjukhus, rehabilitering och omvårdnad

Den finska barndagvården avskiljs från det nuvarande socialverket och för den grundas en egen förvaltning som heter barnomsorgsverket och som ansvarar för den finska barndagvården. Den svenska barndagvården hör fortsättningsvis till utbildningsverkets verksamhetsområde.

Till den nya social- och hälsovårdsnämnden utnämns 13 medlemmar. Till barnomsorgsnämnden utnämns 9 medlemmar.

Beredningen under 2012

En projektorganisation bereder

Reformen bereds under ledning av biträdande stadsdirektör Laura Räty och av en projektorganisation (muutostiimi). Till projektorganisationen har utsetts utvecklingsdirektören vid hälsovårdscentralen Riitta Simoila, chefen för hälsostationerna Antti Iivanainen samt förvaltnings- och utvecklingschef Helena Ylisipola och familjetjänstechefen vid socialverket Pia Sutinen.

Organiseringen av den finska barndagvården bereds under ledning av dagvårdschef Satu Järvenkallas.

Styrgrupp styr beredningen

En styrgrupp har grundats för att styra beredningen. Gruppens ordförande är biträdande stadsdirektör Laura Räty. Medlemmarna utgörs av socialverkets och hälsovårdscentralens verkschefer, avdelningschefer, ekonomi- och planeringscentralens och personalcentralens chefer, stadssekreterarna inom social- och hälsovårdsväsendet samt representanter för alla personalorganisationer.

En viktig del av beredningsarbetet är den diskussion som förs med personalen och invånarna.

Social- och hälsovårdssektionen

Stadsfullmäktige grundade stadsstyrelsens social- och hälsovårdssektion för att verkställa organisationsreformen av social- och hälsovårdsväsendet samt barnomsorgsväsendet. Sektionen verkar tills nämnderna för de nya förvaltningarna är tillsatta.

Social- och hälsovårdssektionens föredragningslistor, protokoll och beslutsmeddelanden kan läsas här.

Social- och hälsovårdssektionens uppgift innan social- och hälsovårdsväsendets och barnomsorgsväsendets instruktioner träder i kraft:

 1. Att besluta om enhetsindelningen på kontorsnivå inom social- och hälsovårdsverket
 2. Att besluta om tillsättandet på kontorsnivå av enhetschefstjänsterna inom  social- och hälsovårdsverket
 3. Att ge ett utlåtande vid tillsättandet av chefstjänsten för social- och hälsovårdsverket
 4. Att ge utlåtanden vid tillsättandet av avdelningschefstjänsterna inom  social- och hälsovårdsverket
 5. Att besluta om barnomsorgsväsendets enhetsindelning på kontorsnivå
 6. Att besluta om tillsättandet av avdelningschefstjänsterna på kontorsnivå inom barnomsorgsverket
 7. Att godkänna social- och hälsovårdsverkets budget och användningsplan för 2013
 8. Att godkänna barnomsorgsverket budget och användningsplan för 2013
 9. Att uppfölja omorganiseringen av social- och hälsovårdsväsendet och barnomsorgsväsendet

Sektionens medlemmar (suppleanterna inom parentes):

Risto Rautava, ordförande (Sirpa Asko-Seljavaara)
Mari Puoskari, vice ordförande (Hannu Tuominen)
Arto Bryggare (Tarja Tenkula)
Nils Torvalds (Jan D. Oker-Blom)
Outi Ojala (Sirpa Puhakka)
Nina Huru (Terhi Peltokorpi)
Sirkku Ingervo, ordförande för socialnämnden
Olli Valtonen, vice ordförande för socialnämnden
Jouko Malinen, ordförande för hälsovårdsnämnden
Seija Muurinen, vice ordförande för hälsovårdsnämnden

Den i december 2011 av stadsstyrelsen för att uppfölja omorganiseringen tillsatta uppföljningsgruppen övergår i sin helhet som medlemmar i sektionen.

Beslut i stadsfullmäktige om organiseringen av verken 

Helsingfors stadsfullmäktige godkände vid sitt möte 6.6.2012 om de nya verkens instruktioner och beslutade därmed om de nya verkens organisation. Instruktionernas innehåll kan läsas i stadsfullmäktigemötets beslutshandlingar (11/06.06.2012, ärende nr 13, bilagor)

Biträdande stadsdirektör Laura Rätys presentationer av de nya verken:

Social- och hälsovårdsverket
Barnomsorgsverket

Kommentarer till och frågor om reformen av social vårdsväsendet kan skickas per e-post till uudistus(at)hel.fi


20.11.2012
Social- och hälsoverkets organisation 2013

Social- och hälsoverkets organisation 2013

 
   
| Om webbplatsen | | Hel.fi webbredaktionen / förvaltningscentralen | Respons ang. sidan | | Sidans topp |
| © Helsingfors stad, tfn. (09) 310 1691, www.hel.fi | | www.helsingforsregionen.fi | www.helsinki.fi |

Helsingin Kaupunki