Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |  
 
Näkymä Kauppatorilta
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
19.12.2014
Rakennusvalvontavirasto >  Rakentaminen ja luvat >  Suunnittelijan pätevyys > 
 Suunnittelijan pätevyys
Kuuntele

 

Vuoden 2000 alusta voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus sekä sitä täydentävät Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset korostavat ja edellyttävät pätevää suunnittelua. Suunnittelijoilta edellytetään koulutusta ja kokemusta. Vain aivan vähäpätöisissä hankkeissa voi suunnittelijana toimia henkilö, jolla ei ole rakennusalan tutkintoa.

Keskeinen osa Helsingin rakennusvalvontaviraston ennakoivan lupakäsittelyn toimintatapaa on varmistaa rakennushankkeessa toimivien suunnittelijoiden pätevyys jo heti lupakäsittelyn alkuvaiheissa. On luvanhakijan oma etu, ettei hän teetä suunnittelua henkilöllä, jolta puuttuu säännösten edellyttämä kelpoisuus. Lupaviranomaisen tehtävänä on osaltaan huolehtia, että hankkeessa on hankkeen vaativuutta vastaavat pätevät suunnittelijat.

Rakennusvalvontavirasto on tehnyt suunnittelutehtävän vaativuutta ja suunnittelijan pätevyyttä koskevan ohjeen, joka täydentää ja selventää valtakunnallisia säännöksiä. Ohjeessa otetaan suuntaa antavasti ja paikallisesti kantaa suunnittelutehtävän vaativuuteen. Ohje helpottaa sekä viranomaista että rakennushankkeeseen ryhtyvää ja suunnittelijaa arvioimaan, kuinka vaativasta hankkeesta kulloinkin on kysymys. Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat -ohjetta jaetaan myös virastosta.

Hankkeeseen nimetyn pääsuunnittelijan tulee osallistua hankkeesta rakennusvalvontavirastossa käytäviin ennakkoneuvotteluihin. Tällä varmistetaan tiedonkulku. Heti kun suunnitelmat on saatettu määräysten edellyttämään vähimmäistasoon, voidaan lupahakemus kirjata sisään. Suunnitelmia, jotka eivät määräyksiä täytä, joudutaan täydentämään ja korjaamaan.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän käytettävissä tulee olla riittävän ajoissa ja suunnittelutehtävän vaativuutta vastaavasti pätevyysvaatimukset täyttävät suunnittelijat.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 119 § 1 ja 2 mom.)

Suunnittelijat ilmoitetaan rakennuslupaa koskevassa hakemuksessa.
Ilmoitettavia suunnittelijoita ovat pääsuunnittelija ja rakennussuunnittelija.
Erityissuunnittelijoista ilmoitetaan yleensä rakennesuunnittelija, lvi-suunnittelija tai iv- ja kvv-suunnittelijat. Rakennussuunnittelija tai erityissuunnittelija voi toimia samalla myös pääsuunnittelijana. (Lähde: RakMK A2)

Pätevän suunnittelijan tehtävät ja vastuu

Pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta niin, että suunnitelmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen.
Pääsuunnittelija vastaa rakennusvalvontaviranomaiselle tehtäviensä asianmukaisesta hoitamisesta rakennushankkeen suunnittelun ja rakennustyön ajan.
Pääsuunnittelijan tulee yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa hankkeen laadun ja vaativuuden edellyttämällä tavalla
• huolehtia siitä, että käytettävissä ovat tarvittavat lähtötiedot ja että ne ovat ristiriidattomat ja ajan tasalla sekä saattaa ne suunnittelijoiden tietoon,
• varmistaa, että kaikilla hankkeen suunnittelijoilla on tieto siitä, mikä osuus vaadittavista suunnitelmista on heidän vastuullaan,
• huolehtia eri alojen suunnittelijoiden yhteistyön järjestämisestä,
• osaltaan huolehtia, että laaditussa aikataulussa on suunnittelulle varattu riittävästi aikaa,
• huolehtia, että tarvittavat suunnitelmat tehdään ja että suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi.

Pääsuunnittelijan tulee lisäksi
• osallistua hankkeessa mahdollisesti järjestettävään aloituskokoukseen ja osaltaan huolehtia, että siinä edellytetyt suunnittelua koskevat velvoitteet tulevat suoritetuiksi,
• seurata korjaus- tai muutostyössä rakenteita avattaessa tai purettaessa ilmi tulevien seikkojen vaikutuksia suunnitteluun,
• huolehtia muutossuunnittelun yhteensovittamisesta ja tarvittaessa muutosten edellyttämän hyväksynnän tai rakennusluvan hakemisesta, sekä
• huolehtia hänelle rakennusluvassa tai aloituskokouksessa mahdollisesti osoitetusta rakennustyön valvonnasta.
Pääsuunnittelijan tulee osaltaan huolehtia siitä, että rakennuslupa-asiakirjat, erityissuunnitelmat ja selvitykset on laadittu ja toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle kunnan ohjeiden mukaisesti.
Pääsuunnittelijan tulee huolehtia siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä saa tiedon suunnittelua koskevista seikoista, joilla on vaikutusta tälle säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi.

Suunnittelijoiden tehtävät

Suunnittelijan tulee laatia rakentamista varten tarvittava vastuullaan oleva suunnitelma niin, että sillä voidaan osoittaa suunnittelulle ja rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen.
Suunnittelijan tulee vastuullaan olevan suunnittelutehtävän osalta
• huolehtia, että hänellä ovat käytettävissään suunnittelussa tarvittavat lähtötiedot,
• laatia rakennuslupamenettelyssä tai rakennustyön aikana tarvittava oman alansa suunnitelma sekä siihen liittyvät piirustukset ja muut asiakirjat,
• laatia rakennustyön aikaiset mahdolliset muutokset suunnitelmaan,
 • laatia rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje oman suunnittelualansa osalta, sekä
• huolehtia hänelle mahdollisesti määrätystä tai aloituskokouksessa osoitetusta rakennustyön valvonnasta.
Erikoisalan kokonaisuudesta vastaavan suunnittelijan (vastaava erityissuunnittelija) on oman suunnittelutehtävänsä lisäksi huolehdittava siitä, että erillistehtävinä laaditut rakenteiden, rakennusosien tai -järjestelmien suunnitelmat muodostavat keskenään toimivan kokonaisuuden. (Lähde: RakMK A2)

Suunnittelijan kelpoisuus

Rakennus- ja erityissuunnitelman laatijalla tulee olla rakennushankkeen laadun ja tehtävän vaativuuden edellyttämä koulutus ja kokemus.

Rakennussuunnitelman ja erityissuunnitelman laatijalla tulee olla asianomaiseen suunnittelutehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto taikka aikaisempi rakennusalan ammatillisen korkea-asteen tai sitä vastaava tutkinto sekä riittävä kokemus kyseisen suunnittelualan tehtävistä.

Pienehkön tai teknisiltä ominaisuuksiltaan tavanomaisen rakennuksen tai teknisen järjestelmän suunnittelijana voi hankkimaansa kokemusta vastaavasti toimia myös henkilö, joka on suorittanut talonrakennuksen tai asianomaisen erityisalan opintosuunnalla teknikon tai sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon.
Vaativuudeltaan vähäisenä pidettävässä suunnittelutehtävässä voi toimia myös henkilö, jolla ei ole edellä tarkoitettua tutkintoa, mutta jolla voidaan katsoa olevan rakennuskohteen tai suunnittelutehtävän laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä osaaminen.

Rakennuksen suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaavalla henkilöllä (pääsuunnittelija) sekä erityisalan kokonaisuudesta vastaavalla suunnittelijalla tulee lisäksi olla hyvät ammatilliset edellytykset huolehtia suunnittelun kokonaisuudesta.

Suunnittelijoiden kelpoisuuden arviointi

Suunnittelijan koulutus ja kokemus yhdessä muodostavat suunnittelijan pätevyyden. Vaadittava kelpoisuus määräytyy suunnittelijan riittävästä pätevyydestä suhteessa kulloisenkin suunnittelutehtävän vaativuuteen.

Rakennusvalvontaviranomainen toteaa rakennuslupakohtaisesti suunnittelutehtävän vaativuuden suhteessa rakennushankkeen ominaisuuksiin ja ympäristön asettamiin vaatimuksiin rakentamiselle. Tältä pohjalta rakennusvalvontaviranomainen arvioi tehtävän vaativuutta suhteessa suunnittelijan pätevyyteen, johon kuuluvat suunnittelijan suorittama tutkinto ja muut opintosuoritukset sekä kokemus ja näytöt asianomaisella suunnittelualalla.

Suunnittelijan kelpoisuus rakennuksen korjaus- ja muutostyön suunnittelutehtävässä tulee arvioida ottaen huomioon olemassa olevan rakennuksen asettamat lähtökohdat ja uudesta käyttötarkoituksesta mahdollisesti johtuvat vaatimukset.

Pääsuunnittelijan kelpoisuuden tulee tavanomaisessa rakennushankkeessa yleensä olla vähintään samaa tasoa kuin hankkeen vaativimpaan suunnittelutehtävään tarvittava kelpoisuus. Pääsuunnittelijalla tulee olla eri toimialojen suunnitelmien yhteensovittamisen kokemus ja taito.

Erikoisalan kokonaisuudesta vastaavan erityissuunnittelijan kelpoisuuden tulee olla vähintään samaa tasoa kuin erityissuunnitelman vaativimpaan suunnittelutehtävään tarvittava kelpoisuus.
Rakennusvalvontaviranomainen tekee pyydettäessä erillisen päätöksen henkilön kelpoisuudesta toimia suunnittelijana kyseessä olevassa hankkeessa.

Ohje
Suunnittelutehtävän vaativuuden hankekohtaisessa toteamisessa voidaan käyttää RakMK:n A2 kohdassa 4.2 esitettyjen ohjeellisten taulukoiden perusteita. Arvioitaessa suunnittelijan pätevyyttä voidaan vastaavasti käyttää pätevyyden perusteista taulukoissa annettuja ohjeita. Suunnittelijan pätevyyttä arvioitaessa voidaan ottaa huomioon ao. suunnittelualaa koskevan pätevyyden toteamiselimen antama todistus. (Lähde: RakMK A2)

 

Mistä pätevä suunnittelija?
Rakennusalan suomalaiset järjestöt ovat perustaneet Fise Oy -nimisen yhtiön, jonka tarkoitus on todeta rakennusalan henkilöpätevyydet ja koota ne yhteen rekisteriin. Linkki Fise Oy:n rekisteriin on tässä: www.fise.fi
 

Tietoa ammattitaitoisista pientalojen suunnittelijoista saat Suomen Arkkitehtiliiton ja Arkkitehtitoimistojen Liiton julkaisusta Pientalojen suunnittelijoita 2011.
 


17.06.2013
 Milloin rakentamiseen tarvitaan lupa
 Rakennuspaikan kaavatilanne
 Suunnittelijan pätevyys
 Lupahakemuksen valmistelu
 Naapureiden kuuleminen lupahakemuksesta
 Lupahakemuksen jättäminen
 Lupahakemuksen käsittely
 Lupapäätöksen tekeminen
 Rakennusrasitteet
 Muutoksenhaku lupapäätökestä
 Rakennan pientalon
 Energiatehokas Helsinki
 Ullakkorakentaminen
 
 
   
Sivun ylläpito: Rakennusvalvontavirasto | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Rakennusvalvontavirasto