Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |  
 
Näkymä Kauppatorilta
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
19.12.2014
Rakennusvalvontavirasto >  Rakentaminen ja luvat >  Milloin rakentamiseen tarvitaan lupa > 
 Milloin rakentamiseen tarvitaan lupa
Kuuntele

Milloin rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa

Rakennuslupa  (A-, tai B-tunnus)

Uuden rakennuksen rakentaminen (tunnus A) tai lisärakentaminen (tunnus B), jota on myös rakennuksen korottaminen taikka ullakon tai kellarin ottaminen rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön, edellyttävät rakennusvalvontaviranomaisen myöntämän rakennusluvan. Uudisrakentamista koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen.

Rakennuslupa  (D-tunnus)

Luvanvaraisia toimenpiteitä ovat 1) rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen sekä 2) sellainen korjaus- ja muutostyö, jolla ilmeisesti voi olla vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Edellä todetun toimenpiteen luvanvaraisuus riippuu toimenpiteen seurausvaikutuksista. Harkinnan suorittaa viimekädessä rakennusvalvontaviranomainen. Tällaisia korjaus- tai muutostoimenpiteitä voivat olla kantaviin rakenteisiin, rakennusfysikaalisiin ominaisuuksiin, paloturvallisuuteen, poistumisteihin tai lvi- laitteisiin kohdistuvat toimenpiteet.

Milloin rakentamiseen tarvitaan toimenpidelupa

Toimenpidelupa (C-tunnus)

Rakennuksen ulkoasua muuttava toimenpide sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyt edellyttävät toimenpideluvan hakemista.

Erilaisten rakennelmien pystyttämiseen tarvitaan toimenpidelupa, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan.

Milloin rakentamiseen tarvitaan maisematyölupa

Maisematyölupa (M-tunnus)

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus) asemakaava-alueella, yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään eikä alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu kielto asemaakaavan laatimiseksi. Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutukseltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Lupa ei myöskään ole tarpeen, jos toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

Milloin rakennuksen purkamiseen tarvitaan lupa
Purkamislupa (P-tunnus), purkamisilmoitus (N-tunnus)

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään. Asemakaavasta saa tietoa Kaupunki suunnitteluviraston kaavaesittelystä.

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen katusuunnitelma tai yleisistä teistä annetun lain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana.

Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.

Milloin rakentamiseen tarvitaan poikkeamispäätös

Poikkeamispäätös tarvitaan, kun rakentamisessa esimerkiksi

- poiketaan vähäistä enemmän asemakaavan sallimasta rakennusoikeudesta (ylitetään rakennusoikeus)

- rakennetaan uusi rakennus alueelle, jolla ei ole asemakaavaa

- poiketaan merkittävästi asemakaavan käyttötarkoituksesta (esimerkiksi liiketilojen sijoittaminen asuntotontille)

- poiketaan vähäistä enemmän mm. asemakaavassa annetuista rakennusten tai kerrosten lukumäärää, rakennusten korkeutta tai rakennusalaa koskevista määräyksistä.

Poikkeamispäätös tarvitaan myös, kun tilapäinen rakennus halutaan pysyttää paikallaan yli viisi vuotta tai tilojen oleelliselle käyttötarkoituksen muutosta halutaan jatkaa viiden vuoden määräajan jälkeen.

Edellä on lueteltu useimmin esille tulevia poikkeamishakemusten syitä. Tarkemmat tiedot poikkeamishakemuksista, niiden tekemisestä, niiden liitteeksi tarvittavista asiakirjoista ja käsittelystä löytyvät viraston ohjeista Poikkeaminen, Suunnittelutarvealue ja Naapurien kuuleminen.

Poikkeamishakemuksissa ovat keskeisiä asioita hakemuksen perustelut ja naapureiden kuuleminen. Hakemuksen käsittelyssä joudutaan tavallisesti hankkimaan myös muiden viranomaisten lausuntoja. Tavallisin näistä on kaupunkisuunnitteluviraston lausunto, koska poikkeamishakemukset koskevat yleisimmin poikkeamista asemakaavasta. Hakija voi luonnollisesti selvittää poikkeamisen edellytyksiä etukäteen esimerkiksi kaavoittajan kanssa.


20.04.2012
 Milloin rakentamiseen tarvitaan lupa
 Rakennuspaikan kaavatilanne
 Suunnittelijan pätevyys
 Lupahakemuksen valmistelu
 Naapureiden kuuleminen lupahakemuksesta
 Lupahakemuksen jättäminen
 Lupahakemuksen käsittely
 Lupapäätöksen tekeminen
 Rakennusrasitteet
 Muutoksenhaku lupapäätökestä
 Rakennan pientalon
 Energiatehokas Helsinki
 Ullakkorakentaminen
 
 
   
Sivun ylläpito: Rakennusvalvontavirasto | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Rakennusvalvontavirasto