Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |   In English   |  
 
kuva: Pertti Nisonen
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
31.08.2014
Opetusvirasto >  Uutiset > 
 Opetuslautakunta kokoontuu 17. huhtikuuta
Kuuntele

Helsingin opetusvirasto tiedottaa

13.4.2012

Helsingin opetuslautakunta ja lautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuvat tiistaina 17.4. klo 16.00 alkaen.

Opetuslautakunnan kokousasiat

Opetusviraston vuoden 2013 talousarvioehdotuksen laatimisohjeet

Opetuslautakunta saa tiedoksi kaupunginhallituksen hyväksymät vuoden 2013 talousarviokehyksen raamit. Lautakunta päättää kokouksessaan opetusviraston vuoden 2013 talousarvioehdotuksen valmistelun periaatteista.
Kaupunginhallituksen opetusvirastolle antamien raamien mukaan opetusviraston tulot vuonna 2013 ovat lähes 20 % pienemmät kuin tilinpäätöksen tulot vuonna 2011. Tämä johtuu lähinnä perusopetukseen vuonna 2011 saaduista valtionavustuksista mm. ryhmäkokojen pienentämiseksi. Vuoden 2013 tuloraamit ovat lähes samansuuruiset kuin kuluvana vuonna.

Opetusviraston alustavan arvion mukaan tulevalle vuodelle annetut raamit edellyttävät säästötoimenpiteitä.
Aiemmista vuosista poiketen kaupunginhallituksen ohjeeseen sisältyy myös investointimäärärahoja koskeva raami. Opetusviraston irtaimen omaisuuden perushankintojen raami on 11 miljoonaa euroa, eli nimellisesti sama kuin kuluvan vuoden määräraha. Käytännössä raami on kuitenkin pienempi kuin tänä vuonna, sillä kustannustaso on noussut ja tänä vuonna opetusvirasto sai ylitysoikeutta määrärahoihin. Irtaimen omaisuuden perushankinnoista suuri osa on kaluste- ja tietotekniikkahankintoja kouluihin. Opetuslautakunta käsittelee opetusviraston talousarvioehdotuksen kokouksessaan 5.6. Tätä ennen ehdotus käsitellään ruotsinkielisten palvelujen osalta ruotsinkielisen jaoston kokouksessa 10.5. ja suomenkielisten palvelujen osalta suomenkielisen jaoston kokouksessa 15.5.

Lisätietoja: Taloussuunnittelupäällikkö Keijo Lax, puh. 09 310 86339, kehittämispäällikkö Tero Vuontisjärvi, puh. 09 310 80295

Ammatillisten oppilaitosten lakkauttaminen ja perustaminen 1.1.2013 alkaen

Opetusvirasto esittää, että Helsingin palvelualojen oppilaitos, Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos ja Helsingin tekniikan alan oppilaitos lakkautetaan 31.12.2012 ja 1.1.2013 alkaen perustetaan uusi oppilaitos. Uuteen oppilaitokseen kootaan kaupungin järjestämä opetussuunnitelmaperustainen ammatillinen koulutus. Oppilaitokseen siirretään myös opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan nuorten työpajatoiminta sekä osa perusopetuslain mukaisesta lisäopetuksesta.

Esityksen mukaan lisäksi perustetaan ammatillinen aikuisoppilaitos (aikuiskoulutuskeskus), johon kootaan näyttötutkintoperusteinen ammatillinen aikuiskoulutus ja muu ammatillinen koulutus. Oppilaitokseen siirretään oppisopimustoimiston järjestämä oppisopimuskoulutus sekä työelämän kehittämistehtävät.

Ammatillisessa oppilaitoksessa on neljä toimialaa:

  • Hyvinvointialat (sosiaali- ja terveysala: lähihoitaja, lääkeala, hammastekniikka, hiusala ja kauneudenhoitoala)
  • Palvelu- ja kulttuurialat (matkailu-, ravitsemis- ja talousala, elintarvikeala, tekstiili- ja vaatetusala, kulttuuriala: av-viestintä)
  • Tekniset palvelut (kiinteistöpalvelut, laboratorioala, maanmittausala, painoviestintä, pintakäsittelyala, prosessiteollisuus, puuala, suunnitteluassistentti, sähkö- ja automaatiotekniikka, talotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka, turvallisuusala, verhoilu- ja sisustusala)
  • Teollisuus ja logistiikka (kone- ja metalliala, rakennusala, autoala ja logistiikka)

Ammatillisella oppilaitoksella ja aikuisoppilaitoksella on yhteisiä tukipalveluja ja yhteinen rehtori. Ammatillisen oppilaitoksen toimialoja ja ammatillista aikuisoppilaitosta johtavat rehtorin alaisuudessa toimialarehtorit.
Esityksen mukaan ammatillisen koulutuksen uudelleenorganisointi ei lisää ammatillisen koulutuksen kustannuksia nykyiseen verrattuna. Uudistuksella tavoitellaan laadukkaampaa ja tuloksellisempaa toimintaa.
Päätöksen oppilaitosten lakkauttamisista ja uuden oppilaitoksen perustamisesta tekee Helsingin kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esityksestä.

Lisätietoja: Linjanjohtaja Liisa Pohjolainen, puh. 09 310 86850

Opetuslautakunnan asialistalla on lisäksi mm. lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin globaalin vastuun strategiasta, esitys opetusviraston johtosäännön muuttamisesta sekä oikaisupäätös koulujen ja oppilaitosten ilta- ja vapaa-ajan käytön maksuista vuonna 2013. Opetuslautakunta antaa kiinteistöviraston tilakeskukselle lausunnot Haagan peruskoulun perusparannuksen päivitetystä hankesuunnitelmasta ja daghemmet Axelin hankesuunnitelmasta. Esityslistalla on myös Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen Käpylän yksikön Kullervonkadun perusparannuksen lisäväistötilojen tarveselvitys.

Suomenkielisen jaoston kokousasiat

Albertin koulun ja Pitäjänmäen peruskoulun hallinnollinen yhdistyminen

Opetusvirasto esittää, että Albertin koulu ja Pitäjänmäen peruskoulu yhdistettäisiin hallinnollisesti 1.8.2013 alkaen. Albertin toimii samoissa tiloissa Pitäjänmäen peruskoulun kanssa. Koulussa on 40 oppilasta. Osa koulun oppilaista opiskelee jo Pitäjänmäen peruskoulun 7.-9. luokilla. Molempien koulujen henkilöstö tekee tiivistä yhteistyötä keskenään. Uudessa yhdistyneessä koulussa olisi edelleen erityisluokkia kuulovammaisille. Koulussa olisi edelleen opetusta viittomakielellä, ja koulu tulisi toimimaan kuulovammaisten oppilaiden osaamiskeskuksena.

Lisätietoja: Linjanjohtaja Outi Salo, puh. 09 310 86274

Palveluverkon kehittäminen Kaarelan alueella

Opetusvirasto esittää, että Kannelmäen peruskoulun tiloista luovutetaan 1.8.2012 alkaen noin laskennallista 50 oppilaspaikkaa päivähoidon käyttöön 1.8.2012 alkaen. Virasto esittää myös, että Pelimannin ala-asteen koulun tiloista luovutetaan kaupungin tilakeskukselle noin 60 laskennallista oppilaspaikkaa 1.1.2013 alkaen. Lisäksi esitetään, että Kaarelan raitin tiloista (lähes 80 oppilaspaikkaa) luovutaan kokonaan 1.8.2015 alkaen.
Kaupungin väestöennusteen perusteella Kaarelan alueella on huomattavasti väljyyttä koulutiloissa. Kaupungin vuoden 2013 talousarvioehdotuksen laatimisohjeiden mukaan hallintokuntien tulee tehostaa kaikkien tilojen käyttöä ja etsiä yhteiskäyttömahdollisuuksia.
Oppilasmäärien muutokset Kaarelan alueella edellyttävät palveluverkon jatkuvaa tarkistamista. Uusille asuinalueille esitetään rakennettavaksi väestöennusteen pohjalta uudet peruskoulutilat. Oppilasmäärältään vähenevillä alueilla ylimääräisistä koulutiloista luovutaan. 

Lisätietoja: Linjanjohtaja Outi Salo, puh. 09 310 86274

Suomenkielisen jaoston asialistalla on myös mm. Albertin koulun opetusryhmien määrän tarkistaminen, starttiluokkaverkon tarkistaminen lukuvuonna 2012-2013 sekä valmistavan opetuksen luokkaverkko lukuvuonna 2012-2013. Lisäksi jaosto valitsee rehtorit Etu-Töölön lukioon, Yhtenäiskoulun peruskouluun sekä Kulosaaren ja Meri-Rastilan ala-asteen kouluihin.

Opetuslautakunnan ja sen jaostojen esityslistat löytyvät opetusviraston www-sivuilta osoitteesta www.edu.hel.fi > Päätöksenteko > Opetuslautakunta.

Lisätietoja opetuslautakunnan ja suomenkielisen jaoston kokouksista

Viestintäpäällikkö Liisa Suoninen, puh. 09 310 86365 tai 050 320 3897

16.04.2012
 
   
Sivun ylläpito: Opetusvirasto | Palaute | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Opetusvirasto