Päänavigaatio Alanavigaatio Sisältö
Pienennä tekstiä Suurenna tekstiä  | 
|   På svenska   |  
 
Hae sivuiltamme:

Sivukartta
Hae palveluja
Hae puhelinnumeroita
19.04.2014
Henkilöstökeskus >  Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus >  - pöytäkirjat ja esityslistat > 
 Tasa-arvotoimikunnan pöytäkirjat ja esityslistat
Kuuntele
Tasa-arvotoimikunnan kokouksen 11/2008 pöytäkirja

 

Aika: 20.8.2008 klo 10.00 - 15.25

 

Paikka: Helsingin kaupungintalo, aulakabinetti 4, Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki

 
Läsnä: Sari Näre  (puheenjohtaja, läsnä klo 11.10 -, asia 4 -), Hannu Leskinen (varapuheenjohtaja, läsnä - klo 14.05, - asia 5, puheenjohtajana - klo 11.50), Nina Romka (jäsen), Ari Salo (jäsen, läsnä - klo 14.50, - asia 5), Arto Grönholm (jäsen, läsnä klo 10.55 - 15.05, asiat 4 - 5), Heljä Balmer (varajäsen), Tiina Harpf  (jäsen, läsnä - klo 12.35, - asia 5), Elina Aaltio (jäsen, läsnä - klo 13.50, - asia 5), Paavo Salonen (sihteeri).


Asiat


1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

 

Tasa-arvotoimikunnan varapuheenjohtaja Hannu Leskinen avasi kokouksen, toivotti osallistujat tervetulleiksi ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.


2. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

 

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi tämän pöytäkirjan mukaisena.


3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

 

Hyväksyttiin 5.6.2008 pidetyn kokouksen pöytäkirja tämän pöytäkirjan liitteen mukaisena.

 

4. Muut asiat

 

Tasa-arvotoimikunnan virkamatka Venäjälle 27.9. - 2.10.2008

 

Todettiin, että Helsingin kaupunginhallitus on 18.8.2008 pitämässään kokouksessa hyväksynyt tasa-arvotoimikunnan virkamatkan Venäjälle 27.9.-2.10.2008. Päätöksen liitteissä on lisäksi todettu, että toimikunnan varsinainen jäsen Pertti Mäntykangas on ollut jo toista vuotta pysyvästi estynyt osallistumasta toimikunnan työskentelyyn ja tämä jatkuu koko hänen jäljellä olevan toimikuntakautensa loppuun asti. Tästä johtuen ja jotta kaikkien toimikunnassa edustettuina olevien poliittisten tahojen, tässä tapauksessa keskustapuolueen, näkemykset voitaisiin hyödyntää seminaarissa ja muissa siihen liittyvissä tapahtumissa, hänen varajäsenensä Heljä Balmer osallistuu matkalle.

 

Keskusteltiin matkaan ja vierailukohteisiin liittyvistä järjestelyistä. Todettiin, että tasa-arvotoimikunnan jäsenet ja sihteeri osallistuvat luennoijina, alustusten pitäjinä ja paneelin jäseninä Tverissä järjestettävään tasa-arvo- ja naiskysymyksiä käsittelevään kansainväliseen seminaariin. Sovittiin, mistä aiheista toimikunnan jäsenet ja sihteeri varautuvat pitämään luennot ja/tai alustukset. Lisäksi sovittiin, että kaikki varautuvat osallistumaan paneelikeskusteluun ja valmistautuvat siinä käsiteltäviin aiheisiin.

 

Käydyssä keskustelussa esitettiin myös huoli Venäjän ja Georgian välisen selkkauksen vaikutuksista. Todettiin, että tasa-arvotoimikunta edustaa kyseisellä matkalla Helsingin kaupunkia, mistä johtuen toimikunnalla ei ole syytä ottaa selkkaukseen kantaa.

 

”Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden historia ja nykypäivä" –näyttelyn suunnittelu

 

Todettiin, että Helsingin kaupungin hallintokeskuksen näyttelypäällikkö Kirsi Hasu on todennut toimikunnan sihteerille 13.8.2008 lähettämässään sähköpostiviestissä näyttelyn olevan hänen mielestään alkutekijöissään ja kehottanut vielä harkitsemaan vakavasti näyttelyn siirtämistä myöhempään ajankohtaan esimerkiksi loppuvuoteen 2009 tai vuoden 2010 alkuun.

 

Asian käsittelyä päätettiin jatkaa 12.9.2008 pidettävässä kokouksessa, johon on tarkoitus kutsua Kirsi Hasu ja mihin mennessä selvinnee myös Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen kanta näyttelyn rahoitukseen.

 

Matti Hoikan palkkaus

 

Merkittiin tiedoksi Anitta Harjun 30.6.2008 tasa-arvotoimikunnan tiedoksi lähettämä hänen avopuolisonsa, ympäristötarkastaja Matti Hoikan palkkausta koskeva sähköpostikirje, jossa tiedustellaan perusteita Hoikan sijaiselle maksetusta korkeammasta palkasta.

 

Todettiin, että tasa-arvotoimikunnan asettamispäätöksen (kaupunginhallituksen päätös 26.3.2007/432 § tasa-arvotoimikunnan asettamisesta v. 2007-2008) mukaan toimikunnan tehtävänä on

 • seurata ja arvioida tasa-arvon toteutumista niin kaupungin henkilöstön piirissä kuin kaupungin tarjoamien palvelujen osalta
 • toimia yhteistyössä hallintokuntien kanssa käsittelemällä tasa-arvon tavoitteellista ja suunnitelmallista edistämistä niiden toiminnassa
 • tehdä esityksiä tasa-arvotyön edistämisestä ja toteuttamisesta
 • koota sukupuolten tasa-arvoa käsittelevää tietoa
 • tiedottaa tasa-arvokysymyksistä kaupungin virastoille ja laitoksille sekä kuntalaisille sekä
 • laatia toimikausittain raportti kaupungin henkilöstöön liittyvästä tasa-arvotyöstä sekä toiminnallisen tasa-arvon toteutumisesta toimikunnan määrittelemillä kohdealueilla.

Kirjeessä mainitut asiat liittyvät kuitenkin yleisemminkin esiintyviin tasa-arvon ja muunkin syrjimättömyyden osalta esiintyviin ongelmiin, mistä johtuen toimikunta pitää toimeksiantonsa mukaisesti perusteltuna lausua seuraavaa:

 

 • Palkkaukselliseen tasa-arvoon liittyvät ongelmat johtuvat suurelta osin virka- ja työehtosopimusten mukaisten uusien palkkausjärjestelmien käyttöön ottamiseen liittyvistä siirtymäkauden ongelmista. Esimerkiksi tehtäväkohtaisten palkkojen korottamiseen tehtävien vaativuuden arviointitulosten mukaisiksi ei ole varattu riittävästi määrärahoja. Sama pätee harkinnanvaraisten henkilökohtaisten lisien myöntämisessä ja korottamisessa. Kaikille palkantarkistukseen perustellustikaan oikeutetuille ei ole mahdollista tehdä tarvittavia palkantarkistuksia nopealla aikajänteellä, vaan palkkausvääristymien korjaamiseen kuluu palkansaajien kannalta usein kohtuuttoman pitkiä aikoja. Virastojen ja laitosten palkitsemisohjelmien avulla nämä epäkohdat saadaan kuitenkin ajan mittaan korjattua.

 • Henkilöiden uralla etenemiseen liittyvät ongelmat johtuvat usein organisaatioiden madaltamisesta ja virtaviivaistamisesta. Tämä merkitsee usein esimiestehtävien määrän vähentymistä, mikä heikentää etenemismahdollisuuksia. Ammattitaidon ajan tasalla pitäminen ja osaamisen laajentaminen lisäävät henkilöiden mahdollisuuksia edetä urallaan. Tasa-arvo-toimikunta korostaa, että kaikille työntekijöille on heidän työkokemuksestaan ja sukupuolestaan riippumatta taattava yhtäläiset mahdollisuudet laajentaa osaamisalueitaan. Esimiesten tulee työtehtävien jakamisessa ja sijaisuusjärjestelyissä toimia oikeudenmukaisesti, ottaen alaistensa nykyisen pätevyyden ja tosiasiallisten töiden järjestelymahdollisuuksien lisäksi tasapuolisesti huomioon myös heidän kanssaan käydyissä kehityskeskusteluissa esille tulleet, ammatilliseen kehitykseen yms. liittyvät toivomukset. Esimiesten on aina perusteltava valinta-, palkkaus- ym. päätöksensä henkilöille, joiden oikeuksia ne koskevat tai joihin ne muutoin kohdistuvat.

Lisäksi tasa-arvotoimikunta korostaa, että Helsingin kaupunginvaltuuston 11.10.2006 hyväksymän tasa-arvosuunnitelman mukaan tasa-arvolakiin sisältyvä samapalkkaisuusperiaate on keskeisin tasa-arvon toteutumisen edellytys. Samasta ja työn keskeisiltä osiltaan yhtä vaativasta työstä on maksettava samansuuruinen tehtäväkohtainen palkka. Samapalkkaisuusperiaate koskee kaikkia palkanosia erikseen. Esimerkiksi henkilökohtaisten palkanlisien ja tulospalkkioiden perusteet eivät saa olla käytännössä tosiasiallisesti sukupuolen mukaan syrjiviä.


Yksittäistapausten käsittely ei kuulu tasa-arvotoimikunnan asettamispäätöksen mukaan toimikunnan varsinaisiin tehtäviin. Tätä varten on käytettävissä esimerkiksi virka- ja työehtosopimusten mukainen luottamusmiesjärjestelmä, työsuojeluvaltuutetut yms. muutoksenhakukeinot.


5. Helsingin kaupungin tasa-arvotyön tila 2008 – tasa-arvotoimikunnan raportin sisällön suunnittelu

 

Tasa-arvotoimikunnan sihteerin laatimaan luonnokseen (päiväys 15.5.2008) tehtiin joitakin ryhmittelymuutoksia ja täsmennyksiä. Asian käsittelyä päätettiin jatkaa seuraavassa kokouksessa, varsinkin raportin tekstiosan sivujen 29-34 osalta, joita ei ehditty käsittelemään.


6. Seuraavat kokoukset

 

Seuraavat kokoukset ovat:

 • 12.9.2008 klo 12.00 (-16.00) Helsingin kaupungintalolla,
 • 14.10.2008 klo 17.00 henkilöstökeskuksen tiloissa,
 • 13.11.2008 klo 17.00 henkilöstökeskuksen tiloissa ja
 • 3.12.2008 klo 9.30 (-19.30) toimikauden päätösseminaari.

Lisäksi tarkoituksena on tutustua viikolla 42/2008 (15.10.2008, 16.10.2008 tai 17.10.2008  Helsingin kaupungin rakennusvirastoon suuntautuvalla virastovierailulla kyseisen viraston tasa-arvotyöhön ja tasa-arvon tilaan sekä HKR-Tekniikan ikäohjelmaan. Rakennusviraston vastaus toimikunnan sihteerin 18.6.2008 lähettämään tiedusteluun saataneen lähiviikkoina.

 

12.9.2008 pidettävässä kokouksessa on tarkoitus käsitellä ”Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden historia ja nykypäivä" –näyttelyn suunnitteluun liittyvistä asioita, Venäjälle suuntautuvan virkamatkan tarkempaa ohjelmasisältöä sekä Helsingin kaupungin tasa-arvotyön tila 2008 – tasa-arvotoimikunnan raportin sisällön suunnittelua.


7. Kokouksen päättäminen

 

Tasa-arvotoimikunnan puheenjohtaja Sari Näre päätti kokouksen klo 15.25.

 

 

 

Sari Näre   
puheenjohtaja

 

Paavo Salonen
sihteeri


08.03.2013
 Tasa-arvotoimikunta
 - pöytäkirjat ja esityslistat
 - lausunnot
 
   
Sivun ylläpito: Henkilöstökeskus | Palaute sivusta | | Alkuun |

Helsingin kaupunki - Henkilöstökeskus